ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 448/2007 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις αυτοδιοίκητες αρχές του Αγίου Όρους σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του και σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία» (ΦΕΚ Α΄ 220/12.09.2007)

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 448/2007
«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις αυτοδιοίκητες αρχές του Αγίου Όρους σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του και σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία»
(ΦΕΚ Α΄ 220/12.09.2007)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 6 του ν.δ. από 10.9.1926 που κύρωσε τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, επικυρώνουμε την κανονιστική διάταξη "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις αυτοδιοίκητες αρχές του Αγίου Όρους σύμφωνα με το ειδικό
καθεστώς του και σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία" που αποφασίσθηκε και ψηφίσθηκε από την Δισενιαύσιο Ιερά Σύναξη κατά τις υπό στοιχεία ΡΝ'/7.5.2002 και ΡΞ/10.4.2007 Συνόδους αυτής:


ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ


«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις αυτοδιοίκητες αρχές του Αγίου Όρους σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του και σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία»Άρθρο 1ο
Έκταση εφαρμογής


 Οι διατάξεις της παρούσας Κανονιστικής Διάταξης έχουν εφαρμογή σε έργα που εκτελούνται από τις προβλεπόμενες από τον Καταστατικό Χάρτη Αγίου Όρους αγιορείτικες αυτοδιοίκητες αρχές, όσες φορές υπάρχει ανάγκη εφαρμογής του ειδικού νομικού καθεστώτος του Αγίου Όρους σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία περί δημοσίων έργων, δηλαδή το νόμο 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τα εκτελεστικά του προεδρικά διατάγματα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 2ο
Αρμόδια Όργανα


Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις της κοινής εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων έργων για τα έργα που εκτελούνται από τους φορείς του άρθρου 1 της παρούσας είναι οι Ιερές Συνάξεις της Ιεράς Κοινότητος και των Είκοσι κυριάρχων Ιερών Μονών του Αγίου Όρους κατά το λόγο της αρμοδιότητας τους, καθώς και τα εξουσιοδοτημένα από αυτές όργανα κατά τις
οργανωτικές διατάξεις τους.


Άρθρο 3ο
Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή


1. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία κάθε μιας από τις αγιορείτικες αυτοδιοίκητες αρχές, που πληροί τους απαραίτητους όρους επάρκειας και στελεχώνεται ή πλαισιώνεται από κατάλληλους τεχνικούς συμβούλους. Στη «Διευθύνουσα Υπηρεσία» συμμετέχει και στέλεχος του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚεΔΑΚ), εφόσον τούτο προβεί στον ορισμό του, εντός τεσσαρακοπενθημέρου από την πρόσκληση που απευθύνει η
Προϊσταμένη Αρχή.

2. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» ορίζεται η Ιερά Σύναξη κάθε μιας από τις αγιορείτικες αυτοδιοίκητες αρχές. Ειδικότερα:

α) Για έργα που εκτελούνται στις Ιερές Μονές και τα εξαρτήματα τους Προϊσταμένη Αρχή είναι η Ιερά Σύναξη της κυρίαρχης Ιεράς Μονής.

β) Για έργα που χαρακτηρίζονται ως «κοινά» ή εκτελούνται στο χώρο ευθύνης της Ιεράς Επιστασίας Προϊσταμένη Αρχή είναι η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω.

Άρθρο 4ο
Τεχνικό Συμβούλιο

Αρμόδιο «Τεχνικό Συμβούλιο» για έργα των φορέων του άρθρου 1 της παρούσας ορίζεται το Ειδικό Τεχνικό Συμβούλιο της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω, συλλογικό όργανο που αποτελείται από στελέχη του «Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης και Προληπτικού Ελέγχου» της Ιεράς Κοινότητος. Στο «Τεχνικό
Συμβούλιο» συμμετέχει και στέλεχος του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚεΔΑΚ), εφόσον τούτο προβεί στον ορισμό του, εντός τεσσαρακοπενθημέρου από την πρόσκληση που απευθύνει η Προϊσταμένη Αρχή.


Άρθρο 5ο
Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη


1. Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων των φορέων του άρθρου 1 της παρούσας, αυτές εγκρίνονται από την κατά περίπτωση Προϊσταμένη Αρχή μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

2. Πρότυπα συμβατικά τεύχη εγκρίνονται από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6ο
Αιτήσεις θεραπείας

1. Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1418/1984 αποφασίζει, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους, όταν πρόκειται για έργα των Ι. Μονών, και η Δισενιαύσιος Ιερά Σύναξις, όταν πρόκειται για έργα της Ιεράς Κοινότητος.

2. Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται στην Ιερά Κοινότητα ή την Δισενιαύσιο Ιερά Σύναξη αντίστοιχα και επιδίδονται στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία ή την Προϊσταμένη Αρχή, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.


Άρθρο 7ο
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις


 1. Για όσα έργα έχουν καταρτισθεί συμβάσεις πριν από την ισχύ της παρούσας, αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν τα καθοριζόμενα με την παρούσα όργανα και αναγνωρίζονται όσες πράξεις έχουν γίνει.

2. Θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις της παρούσας διέπονται από την κοινή εθνική νομοθεσία περί δημοσίων έργων με ανάλογη εναρμόνιση προς το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους.

3. Για τη ρύθμιση λεπτομερειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας, η Ιερά Κοινότης εκδίδει Εσωτερικές Κανονιστικές Αποφάσεις που δεν μπορούν να αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας.

4. Όπου δεν προκύπτει ανάγκη τήρησης της εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, ισχύει η ειδική σχετική νομοθεσία για το Άγιον Όρος, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 105 του Συντάγματος, τον Καταστατικό Χάρτη Αγίου Όρους, το νομοθετικό διάταγμα της 10/16.9.1926 που τον κυρώνει και το άρθρο 9 του νόμου 1198/1981.

Άρθρο 8ο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η κανονιστική αυτή διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 19 Ιουλίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ


Είδος Νομοθετήματος : ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
το άρθρο είναι διαθέσιμο και σε μορφή PDF
Αριθμός ΦΕΚ : Α΄ 220
'Ετος : 2007


για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.