ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΣτΕ 690/2023
Αριθμός Απόφασης : 690
'Ετος : 2023
Δικαστήριο : Συμβούλιο της Επικρατείας


Αριθμός 690/2023
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε΄


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, με την εξής σύνθεση: Παναγιώτα Καρλή, Αντιπρόεδρος, Προεδρέουσα, σε αναπλήρωση της Πρόεδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Χρήστος Ντουχάνης, Δημήτριος Βασιλειάδης, Σύμβουλοι, Ανδρέας Σκούφαλος, Ελένη Μουργιά, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δημητρία Τετράδη, Γραμματέας του Ε΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 11 Μαΐου 2020 αίτηση:

του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο *** (Α.Μ. *** Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τον διόρισε με απόφαση του Εκκλησιαστικού του Συμβουλίου,

κατά του Δήμου Νεάπολης - Συκεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο *** (Α.Μ. *** Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τον διόρισε με απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών Ενοριακός Ναός επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 6/8.4.2020 Έκθεση Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Ο πληρεξούσιος του αιτούντος Ενοριακού Ναού, δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσει.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ανδρέα Σκούφαλου.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου  κ α ι

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου από τον αιτούντα Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Παύλου (νπδδ σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 590/1977, Α΄ 146, σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 2579/1998, Α΄ 31, βλ. ΣτΕ 75-76/2022, 2204/2019 κ.ά). Συνεπώς, το αχρεωστήτως καταβληθέν παράβολο (e-Παράβολο με κωδικό πληρωμής ***) πρέπει να επιστραφεί στο αιτούν νπδδ ανεξαρτήτως της έκβασης της δίκης.

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 6/8.4.2020 Έκθεσης Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, με την οποία χαρακτηρίσθηκαν ως επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές ο Ενοριακός Ιερός Ναός του Αγίου Παύλου και διώροφο κτίσμα επί της Λεωφόρου Όχι – Ηπείρου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου του ανωτέρω Δήμου στο Νομό Θεσσαλονίκης. 

3. Επειδή, στα άρθρα 422, 425, 426 και 428 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. 14.7.1999, Δ΄ 580), με τα οποία αποδίδεται το περιεχόμενο των διατάξεων των άρθρων 1, 4, 5 και 7 του π.δ. 13/22.4.1929 «Περί επικινδύνων οικοδομών» (Α΄ 153), ορίζονται τα εξής: «Άρθρο 422 Περιπτώσεις επικίνδυνων οικοδομών και κριτήρια χαρακτηρισμούς τους (άρθρο 1 π.δ. 13/22.4.1929) 1. Διακρίνονται τέσσερις περιπτώσεις επικίνδυνων οικοδομών: Επικίνδυνες από άποψη στατικής και δομικής, από άποψη υγιεινής, από άποψη ασφάλειας κατά του πυρός και από άποψη κυκλοφορίας του κοινού στο εσωτερικό χώρων συνάθροισης. 2. Οικοδομή και εν γένει κατασκευή θεωρείται επικίνδυνη από άποψη στατική και δομική (κοινώς ετοιμόρροπη) όταν λόγω ανεπαρκούς ή κακής θεμελίωσης, κακής ποιότητας ή σύνθεσης των υλικών από τα οποία αποτελείται, κακότεχνης εργασίας δόμησης, υποσκαφής ή διάβρωσης από ύδατα ή άλλα υγρά, ακατάλληλης διάταξης ή σύνδεσης ή ανεπαρκών διαστάσεων των στοιχείων της δεν παρουσιάζει εν όλω ή εν μέρει την απαιτούμενη για τα φορτία που θα βαστάζει και γενικά για τον προορισμό της ασφάλεια. Για όποιες περιπτώσεις δεν έχει εκδοθεί ειδικός κανονισμός ασφάλειας (δηλαδή όρια ασφάλειας υλικών, τηρητέοι κανόνες υπολογισμού, όροι ποιότητας, επεξεργασίας και εφαρμογής υλικών, κανόνες δόμησης και δοκιμές υλικών και κατασκευών), λαμβάνονται υπόψη τα γενικώς στην επιστήμη ισχύοντα σε σχέση προς την ειδική φύση και επεξεργασία των υλικών και τον τρόπο δόμησης της υπό έλεγχο κατασκευής. Όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις του κινδύνου που εκδηλώνονται με σημαντικές καθιζήσεις, παρεκκλίσεις, αποσύνθεση μαζών τοιχοποιίας, ρωγμές δηλωτικές στατικής ανεπάρκειας σε σημείο επικίνδυνο, ο κίνδυνος θεωρείται ως άμεσος και η κατασκευή χαρακτηρίζεται κοινώς ως επικινδύνως ετοιμόρροπη. Το ίδιο ισχύει και όταν δεν υπάρχουν οι παραπάνω εξωτερικές ενδείξεις, αλλά από τον υπολογισμό ή τον τρόπο δόμησης (για τα υπό εκτέλεση έργα) ή την επενέργεια ορισμένων γνωστών αιτίων προκύπτει αναμφισβήτητα η ύπαρξη του κινδύνου. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου υπάγονται και τα ζητήματα ασφάλειας του κοινού που κυκλοφορεί στους κοινόχρηστους χώρους, σε ό,τι αφορά βαθμίδες εισόδων, εξώστες και εν γένει επικίνδυνες αρχιτεκτονικές προεξοχές. ... Άρθρο 425 (άρθρο 4 π.δ. 13/22.4.1929) Διαδικασία διαπίστωσης και άρσης επικινδυνότητας 1. Η αρμόδια για τον έλεγχο του κινδύνου πολεοδομική υπηρεσία, ύστερα από καταγγελία ή αίτηση ή ειδοποίηση της αστυνομίας ή και αυτεπάγγελτα, προβαίνει σε αυτοψία για την εξακρίβωση του κινδύνου και συντάσσει σχετική έκθεση (πρωτόκολλο ). ... 2. Η παραπάνω έκθεση πρέπει να περιγράφει σαφώς το ακίνητο που εξετάστηκε και να καθορίζει το είδος και την έκταση του κινδύνου, καθώς επίσης και λεπτομερώς τα εφαρμοστέα για την άρση του μέτρα, το αναγκαίο ή όχι της εν όλω ή εν μέρει εκκένωσης των διαμερισμάτων για την πραγματοποίηση των μέτρων αυτών και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει αυτά να αρθούν (ανάλογα με τον κίνδυνο). ... Η έκθεση, εκτός των άλλων, πρέπει να μνημονεύει, αν η κατεδάφιση επιβάλλεται επειδή αποκλείονται οι επισκευές (βλέπε επόμενη παράγραφο 3), καθώς επίσης να ορίζει σαφώς και λεπτομερώς τις συνέπειες των υποδεικνυόμενων από αυτή μέτρων (παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου). 3. Για την αποτροπή του κινδύνου πρέπει να υποδεικνύονται κατά προτίμηση τα ηπιότερα μέτρα, όπως επισκευές, ενισχύσεις, μεταρρυθμίσεις, προσθήκες κλπ. και σε έσχατη περίπτωση οριστικές κατεδαφίσεις. Πάντως οι υποδεικνυόμενες εργασίες πρέπει να επιτρέπονται από τις κείμενες διατάξεις (π.χ. περίπτωση μη επισκευής αλλά κατεδάφισης επισκευάσιμου μεν αλλά ρυμοτομούμενου επικίνδυνου τμήματος κτιρίου). Σε περίπτωση κατεδάφισης μεσότοιχου για ανοικοδόμηση ασφαλέστερου και για τις συνέπειες της κατεδάφισης αυτής πρέπει να επιβάλλεται μόνιμος τρόπος αποσόβησης του κινδύνου και όχι πρόχειρα μέτρα. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εφαρμόζει ταχέως και εμπροθέσμως τα υποδεικνυόμενα στην έκθεση αυτοψίας μέτρα, δικαιούμενος να πραγματοποιεί και ριζικότερα. .... 4. Αν δεν πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης εμπρόθεσμα την εφαρμογή των υποδεικνυόμενων από την έκθεση μέτρων, τότε η πολεοδομική υπηρεσία προβαίνει στην άρση του κινδύνου, με την αναγκαστική εκκένωση και αχρησία των επικίνδυνων διαμερισμάτων μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου από τον ιδιοκτήτη, εφόσον πρόκειται για κίνδυνο από τους προβλεπόμενους από τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 422, και η αχρησία κρίνεται ως επαρκές μέτρο για την αποσόβηση του κινδύνου για κίνδυνο προβλεπόμενο από την παράγραφο 2 του άρθρου 422 ή και των υπόλοιπων παραγράφων του ίδιου άρθρου. Αν η κατά τα παραπάνω αχρησία δεν κρίνεται επαρκής για την αποσόβηση του κινδύνου η πολεοδομική υπηρεσία προβαίνει στην κατεδάφιση των επικίνδυνων μερών της κατασκευής. Αν το επικίνδυνο της κατασκευής οφείλεται σε παράβαση ρητών διατάξεων των οικοδομικών κανονισμών, των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική, τότε η παραπάνω αχρησία δεν είναι επαρκής και επιβάλλεται η κατεδάφιση του επικίνδυνου μέρους και η προσαρμογή προς τους κανονισμούς αυτούς. Για την παραπάνω αποσόβηση του κινδύνου από την αρμόδια υπηρεσία δεν απαιτείται ειδική διατύπωση, δικαιούται δε αυτή να αχρηστεύει ή και κατεδαφίζει και μη επικίνδυνα τμήματα της κατασκευής, εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της για την αποσόβηση και άρση του κινδύνου από τα επικίνδυνα διαμερίσματα ή αποτελεί συνέπεια της κατεδάφισής τους. Η αρμόδια υπηρεσία δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για την υποστήλωση, ενίσχυση και επισκευή της κατασκευής. Εφόσον πρόκειται για οικοδομή που κατασκευάζεται ή επισκευάζεται η σύνταξη της παραπάνω έκθεσης συνεπάγεται εν γένει την αναστολή των εργασιών μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου. Άρθρο 426 (άρθρο 5 π.δ. 13/22.4.1929) 1. Αντίγραφο της έκθεσης του προηγούμενου άρθρου κοινοποιείται από την πολεοδομική υπηρεσία στον ιδιοκτήτη και τους τυχόν ένοικους. Αν πρόκειται για ζητήματα που αναφέρονται σε μεσότοιχο και τις συνέπειες από την τυχόν κατεδάφισή του για ανοικοδόμηση, η έκθεση κοινοποιείται και στους δύο γείτονες ιδιοκτήτες και τους τυχόν ενοίκους…. 427. ... 428 Διαδικασία άρσης του κινδύνου σε επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές (άρθρο 7 π.δ. 13/22.4.1929). 1. Σε περίπτωση επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών (άρθρο 422 παρ. 2) την έκθεση συντάσσει επιτροπή που καταρτίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα. Τρεις ημέρες μετά την κοινοποίηση αντίγραφου της έκθεσης αυτής στον ιδιοκτήτη και τους ενοίκους η πολεοδομική υπηρεσία προβαίνει ευθύς αμέσως στην κατεδάφιση της επικίνδυνης κατασκευής, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ένστασης ή παρέμβασης. Αν η επιτροπή διαπιστώσει σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, ύστερα από σχετική μνεία στην έκθεσή της για την αμεσότητα του κινδύνου είναι δυνατό η εκκένωση και κατεδάφιση να συντελεστεί αμέσως. 2. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τρεις υπαλλήλους πολιτικούς μηχανικούς της Νομαρχίας, οι οποίοι υπηρετούν στον τόπο όπου βρίσκεται η επικινδύνως ετοιμόρροπη κατασκευή. Στην ανάγκη τα δύο μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μηχανικοί των δήμων ή κοινοτήτων ή στην ανάγκη και ιδιώτες. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και έλλειψης πολιτικών μηχανικών στην περιοχή τα δύο μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι και αρχιτέκτονες ή και μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων, σε έσχατη δε ανάγκη και εμπειροτέχνες από τους πιο δόκιμους. 3. …4. … 5. Για να είναι εκτελεστές οι αποφάσεις των επιτροπών πρέπει να είναι ομόφωνες. …». Όπως συνάγεται από τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 422 επ. του ΚΒΠΝ, η αρμόδια για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου πολεοδομική υπηρεσία, όταν διαπιστώσει ότι ορισμένη οικοδομή είναι, εν όλω ή εν μέρει, απλώς ετοιμόρροπη [κοινώς ετοιμόρροπη], καθορίζει τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου που εμφανίζει η οικοδομή αυτή από στατική και δομική άποψη, με βάση το είδος και την έκταση του κινδύνου. Εξάλλου, ορίζεται ρητά στις διατάξεις αυτές ότι «υποδεικνύονται κατά προτίμηση τα ηπιότερα μέτρα, όπως επισκευές, ενισχύσεις, μεταρρυθμίσεις, προσθήκες κ.λπ.» και σε έσχατη μόνο περίπτωση, όταν «αποκλείονται οι επισκευές», διατάσσονται οριστικές κατεδαφίσεις (βλ. άρθρο 425 παρ. 2 και 3 του ΚΒΠΝ). Αντιθέτως, στις περιπτώσεις χαρακτηρισμού οικοδομής ως «επικινδύνως» ετοιμόρροπης, δεν εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο εάν υπάρχει δυνατότητα επισκευών, αλλά η κατασκευή κατεδαφίζεται τρεις μέρες μετά την κοινοποίηση της σχετικής έκθεσης στους ενδιαφερόμενους ή αμέσως, χωρίς δυνατότητα, μάλιστα, υποβολής ενστάσεων, εφόσον η απόφαση της Επιτροπής είναι ομόφωνη (βλ. άρθρο 428 του ΚΒΠΝ, ΣτΕ 4251/2014, 1293/2008, 3145/2006 κ.ά.). Περαιτέρω, η έκθεση χαρακτηρισμού οικοδομής ως απλώς [κοινώς ετοιμόρροπης] ή «επικινδύνως» ετοιμόρροπης πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, αφενός, ως προς το είδος και την έκταση των ανεπαρκειών, ζημιών κ.λπ. της οικοδομής και του κινδύνου και, αφετέρου, ως προς τα μέτρα για την άρση της επικινδυνότητας (βλ. ΣτΕ 3528/2017, 4635/2013, 3870/2008, 965/2006 κ.ά.).

4. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Κατόπιν καταγγελίας τρίτου προσώπου εν σχέσει με την δομική επικινδυνότητα του ανωτέρω Ιερού Ναού, η Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προς την οποία υποβλήθηκε η εν λόγω καταγγελία, παρέπεμψε, με το 227195/6.12.2019 έγγραφό της, το ζήτημα στην αντίστοιχη Διεύθυνση του καθού Δήμου Νεάπολης – Συκεών, λόγω χωρικής αρμοδιότητας. Στο προαναφερθέν έγγραφο αναφέρεται ότι «1. Οι υπάρχουσες κατασκευές της “εγκαταλελειμμένης” και “ετοιμόρροπης” εκκλησίας καθώς και το σε “αποσύνθεση τοιχάκι” περίφραξής της εμπίπτουν εξ ολοκλήρου τόσο εντός των ορίων της Κτηματογράφησης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών όσο και εντός της έκτασης που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 190070601002. 2. Το μεγαλύτερο τμήμα του εν λόγω γεωτεμαχίου εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, όπως αυτά εκτιμήθηκαν από την Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την από 28.9.1940 έκθεση της Επιτροπής καθορισμού ορίων και την υφιστάμενη κατάσταση … Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». Κατόπιν τούτου, η Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του καθού Δήμου (εφεξής η Υπηρεσία), ενημέρωσε, με το 912/5.3.2020 έγγραφο, την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ότι προτίθεται να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο στις 9.3.2020, η δε Ιερά Μητρόπολη, με το από 12.3.2020 έγγραφο, πληροφόρησε την Υπηρεσία ότι « … Εις το εν λόγω ναύδριον δεν πραγματοποιείται ουδεμία δραστηριότης, λατρευτική ή άλλη, λόγω της λειτουργίας του νέου … Ιερού Ναού Αγίου Παύλου, επί της Λεωφ. Όχι αρ. 16. Καθώς, όμως, η Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης αδυνατεί να καλύψει εξ ιδίων τα έξοδα κατεδαφίσεως του περιελθόντος εις ερειπιώδην κατάστασιν και επικινδύνου πλέον δια την δημόσιαν ασφάλειαν παλαιού Ναού, όπως και του, ευρισκομένου εις το αυτόν οικόπεδον, οικίσκου παρακαλούμεν Υμάς ενθέρμως, όπως προβήτε άμεσα εις τας νομίμους ενεργείας δια την κατεδάφισιν των παλαιών κτισμάτων, δαπάναις του Δήμου Νεαπόλεως – Συκεών». Η Υπηρεσία, κατά τα εκτιθέμενα στο 1127/7.4.2020 έγγραφό της, πραγματοποίησε αυτοψία, με την οποία διαπίστωσε ότι «Το κτήριο του Ι.Ν. παρουσιάζει διαγώνιες ρηγματώσεις στη βόρεια, νότια και ανατολική πλευρά του στα στοιχεία των τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή καθώς επίσης και κατακόρυφες ρηγματώσεις στα υποστηλώματα ενώ τα εξωτερικά επιχερίσματα έχουν αποκολληθεί σε σημείο να είναι εμφανής η τοιχοποιία … Η στέγη στο βορειοανατολικό τμήμα του ναού παρουσιάζει σημάδια αλλοίωσης των φυσιολογικών κλίσεων … Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και ένας οικίσκος από φέρουσα τοιχοποιία, ο οποίος παρουσιάζει επίσης μεγάλη επικινδυνότητα καθώς στη βάση του, η οποία αποτελείται από λιθοδομή, έχει εισχωρήσει το ριζικό σύστημα δένδρου ενώ επίσης παρατηρείται και αποκόλληση του επιχρίσματος. Τέλος παρατηρήθηκε ρηγμάτωση στο επίπεδο του στηθαίου της στέγης στη βορειοδυτική του πλευρά ενώ υπάρχουν και σαφείς ενδείξεις εκδήλωσης πυρκαγιάς … ». Επελήφθη, στη συνέχεια, η Επιτροπή Ελέγχου Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, η οποία κατόπιν αυτοψίας στις 8.4.2020, εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, με το ακόλουθο περιεχόμενο: « … πρόκειται για έναν παλαιό Ι.Ν. & ένα παλαιό διώροφο κτίσμα, εγκαταλελειμμένα και ετοιμόρροπα. Η οικία είναι κατασκευασμένη εκ φέρουσας τοιχοποιίας από πλινθοδομή με επικάλυψη κεραμοσκεπή. Αναλυτικά εντοπίστηκαν τα ακόλουθα: 1. Υπάρχει μία διώροφη κατοικία κατασκευασμένη από φέρουσα πλινθοδομή και επικάλυψη κεραμοσκεπή. Στην από λιθοδομή κατασκευασμένη βάση του κτίσματος, παρατηρείται εισχώρηση του ριζικού ενός δέντρου με συνέπεια τη διάρρηξη συνοχής μεγάλου τμήματος αυτής. 2. Παρατηρείται αποκόλληση των επιχρισμάτων με αποτέλεσμα τη διάβρωση του υλικού σύνδεσης της πλινθοδομής περί του ύψους του ενός μέτρου από τη βάση του κτίσματος πράγμα που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την στατικότητα αυτού. 3. Λόγω ενδείξεων πυρκαγιάς που έχει συμβεί κατά το παρελθόν είναι πολύ πιθανό να υπάρχει διάρρηξη της κατασκευής και εκ των έσω πράγμα όμως που δεν υποδεικνύεται λόγω της αδυναμίας επίσκεψης του εσωτερικού του κτίσματος εξαιτίας της μεγάλης επικινδυνότητας. 4. Τέλος, σημειώνουμε τη δημιουργία εστίας μόλυνσης εντός και εκτός της οικίας, λόγω εγκατάλειψης αυτής κατά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά στον παλαιό Ιερό Ναό παρατηρήθηκαν τα κάτωθι: 1. Πρόκειται για ένα ισόγειο ψηλοτάβανο κτίσμα αποτελούμενο από οπτοπλινθοδομή και κάποια δομικά κατακόρυφα στοιχεία εκ σκυροδέματος. Στη βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά του εν λόγω κτίσματος παρουσιάζονται έντονες διατμητικές διαμπερείς ρηγματώσεις της οπτοπλινθοδομής, κατακόρυφες διαμπερείς ρηγματώσεις μεταξύ οπτοπλινθοδομής και δομικών στοιχείων εκ σκυροδέματος. 2. Παρατηρείται αποκόλληση των επιχρισμάτων με αποτέλεσμα τη διάβρωση του υλικού σύνδεσης της οπτοπλινθοδομής πράγμα που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την στατικότητα αυτού. 3. Υπάρχει καθίζηση μέρους της κεραμοσκεπής με αποτέλεσμα την εισροή ομβρίων εντός του κτίσματος. Αποτέλεσμα αυτής της επαναλαμβανόμενης εισροής όμβριων είναι η διαρκής καθίζηση της τοιχοποιίας λόγω της διάβρωσης της θεμελίωσης του κτίσματος που είναι και ο πιθανότερος λόγος των διατμητικών ρηγματώσεων. Επειδή δε, αυτή η ατέρμονη κυκλική διαδικασία ισχύει εις βάθος πολλών ετών, υπάρχει ο κίνδυνος κατάρρευσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ο κίνδυνος μετατρέπεται σε βεβαιότητα δυστυχήματος διότι η τοιχοποιία βρίσκεται σε επαφή με τα πεζοδρόμια και το κατάστρωμα της Λεωφόρου Όχι και της οδού Ηπείρου. 4. Τέλος, σημειώνουμε τη δημιουργία εστίας μόλυνσης εντός και εκτός του παλαιού ναού λόγω χρόνιας εγκατάλειψης αυτού. Για τους παραπάνω λόγους ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΑΣΤΕ ομόφωνα ότι το εν λόγω διώροφο κτίσμα και ο παλαιός ιερός ναός είναι επικινδύνως ετοιμόρροπα και πρέπει να κατεδαφιστούν μέχρι την στάθμη του εδάφους, τα δε προϊόντα κατεδάφισης να απομακρυνθούν. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προσφυγή κατά της απόφασης της επιτροπής. Η εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών πρέπει να γίνει εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παρούσης με την επίβλεψη ιδιώτη Μηχανικού αφού προηγουμένως εκδοθεί η σχετική έγκριση εκτέλεσης εργασιών … Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν εφαρμόσει εμπρόθεσμα αυτά που αναφέρονται στην παρούσα, θα ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη … Εφόσον συμβεί αυτό, ο κίνδυνος θα αρθεί υποχρεωτικά από τη Δημοτική Αρχή και οι γενόμενες δαπάνες θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 του Π.Δ. 13/22.04.1929. Τέλος, σημειώνεται η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για την συμμόρφωσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 7 παρ. 3β της Κ.Υ.Α, 36259/1757/Ε103/2010 … ». Κατά της 6/8.4.2020 Έκθεσης το αιτούν άσκησε την από 8.5.2020 αίτηση θεραπείας, με αίτημα την επανεξέταση της υπόθεσης, η αίτηση δε αυτή απορρίφθηκε σιωπηρώς από τη Διοίκηση. Εξάλλου, με την Πράξη 2η/Συνεδρία 30η/23.10.2014 απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε επί προσφυγών που άσκησαν η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και το αιτούν κατά της από 23.7.2014 Έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου κατασκευής στον εν λόγω Ιερό Ναό και επιβολής των σχετικών προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, έγινε δεκτό ότι ο Ιερός Ναός ανεγέρθηκε και λειτουργούσε ήδη πριν από το έτος 1955.

5. Επειδή, στη νομοθεσία περί επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής κατά του πρωτοκόλλου, με το οποίο το κτίσμα χαρακτηρίζεται ως επικινδύνως ετοιμόρροπο και κατεδαφιστέο (πρβλ. ΣτΕ 1617/2021, 1824/1979, 268/1997, 2407/2002, 3145/2006, 1293/2008, 1106/2016 κ.ά.). Ελλείψει της δυνατότητας αυτής, το αιτούν άσκησε κατά της 6/8.4.2020 Έκθεσης την ανωτέρω από 8.5.2020 αίτηση θεραπείας. Η τεκμαιρόμενη, όμως, σιωπηρή απόρριψη της αίτησης θεραπείας από τη Διοίκηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συμπροσβαλλομένη με την κρινόμενη αίτηση διότι αυτή στερείται εκτελεστού χαρακτήρα, ως επιβεβαιωτική της 6/8.4.2020 Έκθεσης (πρβλ. ΣτΕ 771/2021).

6. Επειδή, προβάλλεται ότι τμήματα του Ιερού Ναού εμπίπτουν και στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης και, ως εκ τούτου, αναρμοδίως εκδόθηκε η προσβαλλομένη, καθ’ ό μέρος αφορά τον Ιερό Ναό, από τον Δήμο Νεάπολης – Συκεών. Ισχυρίζεται το αιτούν ότι η θέση τμημάτων του Ιερού Ναού εντός των διοικητικών ορίων αμφοτέρων των Δήμων προκύπτει από το 14242/2.5.2018 έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, με το οποίο χορηγείται σε δικηγόρο που εκπροσωπεί το αιτούν τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής όπου κείται ο Ιερός Ναός.

7. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης προέβη, στις 29.11.2019, σε αυτοψία στην περιοχή και διαπίστωσε ότι η «εγκαταλελειμμένη» και «ετοιμόρροπη εκκλησία» καθώς και το τοιχίο περίφραξής της εμπίπτουν εξ ολοκλήρου εντός των ορίων κτηματογράφησης του καθού Δήμου Νεάπολης – Συκεών και εντός του μεγαλύτερου τμήματος του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 190070601002. Κατόπιν δε τούτου, παρέπεμψε στην Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του καθού Δήμου, με το αναφερόμενο στην σκέψη 4 της παρούσας 227195/6.12.2019 έγγραφο, το ζήτημα ελέγχου της επικινδυνότητας του Ιερού Ναού και του τοιχίου για τις δέουσες ενέργειες. Η βεβαία αυτή κρίση της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως προς την θέση των εν λόγω κτισμάτων και εντεύθεν η καθίδρυση χωρικής αρμοδιότητας του καθού Δήμου Νεάπολης – Συκεών για τον χαρακτηρισμό τους ως επικινδύνων, την οποία, μάλιστα, ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών δεν αμφισβήτησε αλλά, αντιθέτως, αποδέχθηκε προβαίνοντας στην έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, ουδόλως κλονίζεται από το ανωτέρω 14242/2.5.2018 έγγραφο και το οικείο διάγραμμα που επικαλείται το αιτούν. Και τούτο διότι το έγγραφο αυτό, όπως σαφώς προκύπτει από τον τίτλο και το περιεχόμενό του, εμπεριέχει εκτίμηση και μόνον ως προς τα διοικητικά όρια μεταξύ των Δήμων Θεσσαλονίκης και Νεάπολης-Συκεών, η οποία, ενόψει και της κλίμακας του σχετικού διαγράμματος (1:1000), δεν δύναται να θέσει εν αμφιβόλω τις σαφείς διαπιστώσεις της μεταγενεστέρως διενεργηθείσης, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αυτοψίας. Συνεπώς, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.

8. Επειδή, στο άρθρο 2 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), η παρ. 2 του οποίου προστέθηκε με το άρθρο 53 παρ. 1 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) και η υπάρχουσα παράγραφος αναριθμήθηκε σε παρ. 1, ορίζεται ότι: «1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. 2. Α. Για την έκδοση της άδειας δόμησης και της έγκρισης δόμησης ακινήτων των νομικών προσώπων του ν. 590/1977 (Α΄ 146) εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Β. Ειδικώς για κάθε οικοδομική εργασία που αφορά σε Ιερούς Ναούς, Μητροπολιτικά Μέγαρα (ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη), που ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του ν. 590/1977 (Α΄ 146) και σε Ιερές Μονές …, η έγκριση δόμησης εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Γ. … Δ. Συστήνεται στην Εκκλησία της Ελλάδος Κεντρικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) […] Ε. Μετά την έγκριση δόμησης η άδεια δόμησης και η άδεια καθιερώσεως ή χρήσης εκδίδεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου από την Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος της περίπτωσης ΣΤ΄ της παρούσας παραγράφου … ΣΤ. Συστήνεται στην Εκκλησία της Ελλάδος Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δόμησης του ν. 4030/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν, και εκδίδει την άδεια δόμησης χωρικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος αποκλειστικά και μόνο για … β) Τους Ιερούς Ναούς εφόσον ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του ν. 590/1977 (Α΄ 146), και τα προσκτίσματά τους … γ) … ΙΑ. Κανονισμός της Δ.Ι.Σ. εξειδικεύει τη συγκρότηση, οργάνωση, αρμοδιότητες, τη διοικητική υποστήριξη, τη λειτουργία και το υπηρεσιακό καθεστώς των παραπάνω υπηρεσιών και οργάνων, τη δημιουργία και τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου τους […] ΙΓ. …». Κατ’ εξουσιοδότηση, πλην άλλων, των άρθρων 1 παρ. 4, 9 παρ. 4, 36 παρ. 6, 42, 46 παρ. 2 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) και του ανωτέρω άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 4030/2011 εκδόθηκε ο 247/2013 Κανονισμός της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ) της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί οργανώσεως, αρμοδιοτήτων, συγκροτήσεως, λειτουργίας της Υπηρεσίας Δομήσεως (Υ.ΔΟΜ.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 258). Στο άρθρο 4 «Καθ’ ύλην αρμοδιότητες Υ.ΔΟΜ.-ΚΕ.Σ.Ε.Α.» του εν λόγω Κανονισμού προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Ι. Η Υ.ΔΟΜ. (το Τμήμα Εκδόσεως Αδειών Δομήσεως) εκδίδει τας κατωτέρω διοικητικάς πράξεις δια τας κατωτέρω κατασκευάς ή χρήσεις, εφ’ όσον πρόκειται να πραγματοποιηθούν επί ακινήτων των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄ 146). Ειδικώτερον το Τμήμα Εκδόσεως Αδειών Δομήσεως εκδίδει: Α) την «άδειαν δομήσεως» δια πάσαν οικοδομικήν εργασίαν, η οποία αφορά: α) εις Ιερούς Ναούς και τα προσκτίσματά των, εφ’ όσον ανήκουν εις εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του ν. 590/1977 (Α΄ 146) … β) … γ) … Β) την «άδειαν καθιερώσεως» δια τους λατρευτικούς χώρους και την «άδειαν χρήσεως» δια τους μη λατρευτικούς χώρους … Γ) την «καλλιτεχνικήν άδειαν», … Δ) … Ε) η Υ.ΔΟΜ. έχει, περαιτέρω, όσας αρμοδιότητες η εκάστοτε κειμένη νομοθεσία προβλέπει περί των Υ.ΔΟΜ., εκτός της εγκρίσεως δομήσεως, όπως την αναθεώρησιν ή ενημέρωσιν ή ανάκλησιν της αδείας δομήσεως, την έκδοσιν σήματος διακοπής οικοδομικών εργασιών κ.λπ. (άρθρον 2 παρ. 2 περ. ΣΤ του ν. 4030/2011). ΙΙ. Η ΥΔΟΜ (το Τμήμα Αυθαιρέτων) ασκεί τας αρμοδιότητες, αι οποίαι κατά την κειμένην νομοθεσίαν ασκούνται υπό των Υ.ΔΟΜ. επί των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων … ΙΙΙ. … IV. Το ΚΕ.Σ.Ε.Α. έχει την αρμοδιότητα εκδόσεως: Α) … Γ) … ».

9. Επειδή, προβάλλεται ότι, εν πάση περιπτώσει, αρμόδια για την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης είναι η Υπηρεσία Δόμησης της Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του 247/2013 Κανονισμού της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Ο λόγος, όμως, αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι η αρμοδιότητα χαρακτηρισμού οικοδομής, επομένως και των ναών, ως επικινδύνως ετοιμόρροπης δεν έχει περιέλθει με τον ανωτέρω Κανονισμό στην Υπηρεσία Δόμησης της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως αντιθέτως συμβαίνει με την αρμοδιότητα έκδοσης άλλων ρητώς αναφερομένων στον Κανονισμό πράξεων, αλλά ανήκει, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις του ΚΒΠΝ, στην οικεία πολεοδομική υπηρεσία. 

10. Επειδή, προβάλλεται ότι δεν τηρήθηκε πριν από την έκδοση της προσβαλλομένης το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, το γεγονός δε ότι, εν προκειμένω, η Υπηρεσία, με το 912/5.3.2020 έγγραφο, ενημέρωσε την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ότι θα προβεί σε αυτοψία στον χώρο δεν συνιστά τήρηση του ουσιώδους αυτού τύπου δεδομένου ότι η Ιερά Μητρόπολη δεν εκπροσωπεί το αιτούν ως φορέα του περιουσιακού δικαιώματος και της θρησκευτικής λειτουργίας του Ιερού Ναού. Ο λόγος, όμως, αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι, προεχόντως, η τήρηση της αρχής αυτής δεν απαιτείται σε περιπτώσεις όπως η προκειμένη, στις οποίες η διοικητική πράξη εκδίδεται επί τη βάσει αντικειμενικών δεδομένων μη σχετιζομένων προς υποκειμενική συμπεριφορά των ενδιαφερομένων (βλ. ΣτΕ 1714/2018, 1836/2017, 1106/2016 1736, 2037/2015 κ.ά.).

11. Επειδή, προβάλλεται ότι η 5841/15.9.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με την οποία συγκροτήθηκε η οικεία Επιτροπή είναι πλημμελής διότι: α) Δεν εξασφαλίζει ότι τα μέλη της έχουν την απαιτούμενη ειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών κτηρίων και β) Δεν προκύπτει η επιλογή των μελών από ειδικό κατάλογο που όφειλε να τηρεί η Υπηρεσία με τους καταλληλότερους για την στελέχωση της Επιτροπής. Τούτο, κατά το αιτούν, καθιστά μη νόμιμη την προσβαλλόμενη πράξη.

12. Επειδή, ο λόγος αυτός περί κακής συγκροτήσεως είναι απορριπτέος ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋπόθεσης διότι η Επιτροπή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη συγκροτήθηκε, εν προκειμένω, με την οικ. 7489/7.10.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Με την εν λόγω δε απόφαση καταργήθηκαν, όπως ρητώς ορίζεται σε αυτήν, η αρχική 4166/2.6.2014 απόφαση συγκρότησης του ιδίου Γενικού Γραμματέα, όπως είχε τροποποιηθεί, μεταξύ άλλων, και με την μνημονευόμενη 5841/15.9.2016 απόφαση συγκρότησης, στην οποία επιχειρεί το αιτούν να προσάψει πλημμέλειες με τον προβαλλόμενο λόγο.

13. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 6 «Αρμοδιότητες Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης Τοπικών Παρατηρητηρίων» του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) ορίζεται ότι «Τα Τοπικά Παρατηρητήρια έχουν τις εξής αρμοδιότητες: 1. … 5. α. … β. Ως προς τις επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές είναι αρμόδια για: αα) … ββ) τη διαβίβαση της έκθεσης επικινδύνως ετοιμόρροπης κατασκευής στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) εφόσον η κατασκευή είναι προϋφιστάμενη του έτους 1955, γγ) … 9. … ». 

14. Επειδή, προβάλλεται ότι ο Ιερός Ναός είναι κτίσμα προϋφιστάμενο του έτους 1955 και, ως εκ τούτου, η Διοίκηση όφειλε, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 περ. β΄ υποπερ. ββ΄ του ν. 4495/2017, να διαβιβάσει την 6/8.4.2020 Έκθεση Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. 

15. Επειδή, η διαβίβαση στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, κατά την ανωτέρω διάταξη, έκθεσης επικινδύνως ετοιμόρροπης κατασκευής, προϋφιστάμενης του έτους 1955, συνιστά τύπο, η τήρηση του οποίου δεν προηγείται αλλά έπεται της έκδοσης τέτοιας έκθεσης. Συνεπώς, και υπό την εκδοχή ότι ο Ιερός Ναός προϋφίσταται του έτους 1955, ο προβαλλόμενος λόγος είναι απορριπτέος, προεχόντως, ως απαράδεκτος διότι δεν προσάπτει πλημμέλεια στην προσβαλλόμενη πράξη αλλά συναρτάται με την τηρητέα διαδικασία μετά την έκδοσή της.

16. Επειδή, προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη αιτιολογείται πλημμελώς ως προς την συνδρομή των προϋποθέσεων που δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό των κτισμάτων ως επικινδύνως ετοιμόρροπων. 

17. Επειδή, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη πράξη, στη βάση της διώροφης κατοικίας παρατηρήθηκε εισχώρηση της ρίζας δέντρου, με αποτέλεσμα την διάρρηξη της συνοχής μεγάλου τμήματος αυτής αλλά και την διάβρωση του υλικού σύνδεσης της πλινθοδομής λόγω αποκόλλησης των επιχρισμάτων, η οποία επιβαρύνει την στατικότητά του. Όσον αφορά τον Ιερό Ναό διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, έντονες διατμητικές διαμπερείς ρηγματώσεις της οπτοπλινθοδομής και κατακόρυφες όμοιες μεταξύ της οπτοπλινθοδομής και των δομικών στοιχείων εκ σκυροδέματος, διάβρωση του υλικού σύνδεσης της οπτοπλινθοδομής, προκληθείσα από την αποκόλληση των επιχρισμάτων, με συνέπεια την επιβάρυνση της στατικότητάς του και καθίζηση μέρους της κεραμοσκεπής, με αποτέλεσμα την επαναλαμβανόμενη εισροή ομβρίων εντός του κτίσματος και την καθίζηση της τοιχοποιίας λόγω διάβρωσης της θεμελίωσης του κτίσματος. Η κατάσταση δε αυτή εγκυμονεί, κατά την ουσιαστική κρίση της Επιτροπής, κίνδυνο κατάρρευσης ανά πάσα στιγμή. Από την ως άνω αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης, προκύπτει ότι αφενός μεν περιγράφεται λεπτομερώς η κατάσταση των επίμαχων κτηρίων και οι συγκεκριμένες ζημίες που διαπιστώθηκαν, αφετέρου δε παρατίθενται οι λόγοι, στους οποίους στηρίζεται η κρίση της Επιτροπής για την ύπαρξη σαφών ενδείξεων κινδύνου που δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό των ακινήτων ως επικινδύνως ετοιμόρροπων. Προσκομίζει δε το αιτούν, προς αντίκρουση των διαπιστώσεων της Διοίκησης, το 462/18.12.2021 έγγραφο επίκουρου καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τεχνικά συμπεράσματα ως προς την κατάσταση των δύο κτισμάτων, τα από 8.5.2020 και 11.5.2020 έγγραφα αρχιτέκτονα – μηχανικού, με τεχνικές παρατηρήσεις επί του πορίσματος της αυτοψίας, καθώς και τεχνική έκθεση (χωρίς εμφαινόμενη ημερομηνία) με τίτλο «Αναλυτικός Προϋπολογισμός για την αποκατάσταση του Ενοριακού (παλαιού) Ιερού Ναού του Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης» του ιδίου αρχιτέκτονα μηχανικού. Τα εν λόγω, όμως, στοιχεία, εκ των οποίων τα τρία πρώτα είναι μεταγενέστερα της προσβαλλόμενης πράξης, το δε τέταρτο στερείται ημερομηνίας, δεν τέθηκαν υπόψη της Διοίκησης πριν από την έκδοση της προσβαλλομένης και δεν κλονίζουν, προεχόντως για τον λόγο αυτόν, την αιτιολογία της (πρβλ. ΣτΕ 3145/2006 κ.ά.). Πολλώ δε μάλλον δεν κλονίζεται η αιτιολογία από τεχνική έκθεση αγιογραφικού οίκου της 16ης.7.2019, με αντικείμενο την συντήρηση τοιχογραφιών του Ιερού Ναού. Συνεπώς, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Η περαιτέρω δε αμφισβήτηση των διαπιστώσεων της Επιτροπής ως προς την κατάσταση και την επικινδυνότητα των κτισμάτων πλήττει την ανέλεγκτη στο πλαίσιο της ακυρωτικής δίκης τεχνική κρίση της οικείας Επιτροπής (πρβλ. ΣτΕ 1836/2017, 797/2016, 2037/2015 κ.ά.).

18. Επειδή, κατόπιν τούτων, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Δ ι ά  τ α ύ τ α

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την απόδοση του αχρεωστήτως καταβληθέντος παραβόλου.

Επιβάλλει σε βάρος του αιτούντος την δικαστική δαπάνη του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, η οποία ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 10 Οκτωβρίου 2022

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  Η Γραμματέας του Ε΄ Τμήματος

Παναγιώτα Καρλή    Δημητρία Τετράδη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 26ης Απριλίου 2023.

Η Πρόεδρος του Ε´ Τμήματος     Η Γραμματέας

Μαργαρίτα Γκορτζολίδου            Γεωργία Σιμάτη

για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.