ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 14/22.9.1931 «Περί κωδικοποιήσεως των περί διοικήσεως και διαχειρίσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας και περί συγχωνεύσεως των μικρών Μονών ισχυουσών διατάξεων» (Α΄ 328)

*[Η κατωτέρω κωδικοποίηση στερείται αντικειμένου και αναφέρεται στον ήδη καταργηθέντα Ο.Δ.Ε.Π. που υποκατέστησε το Γενικόν Εκκλησιαστικόν Ταμείον. Αναλυτικότερα Το «Γενικόν Εκκλησιαστικόν Ταμείον» καταργήθηκε από 1ης Ιουλίου 1930 λόγω του π.δ/τος της 23/26ης Ιουνίου 1930, εκδοθέντος σε εκτέλεση του άρθρ. 18 παρ. 5 του κωδ. ν. 4684/1930, ο οποίος νόμος συνέστησε σε αντικατάστασή του τον «Οργανισμόν Διοικήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας» (Ο.Δ.Ε.Π.), που επίσης αντικαταστάθηκε με τον «Οργανισμό Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας» (Ο.Δ.Δ.Ε.Π. βλ. Κανονισμό Εκκλησίας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 1/1969, ΦΕΚ Α΄ 158) και αργότερα μετονομάστηκε τανάπαλιν σε «Οργανισμόν Διοικήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας» (Ο.Δ.Ε.Π.) από της ισχύος του άρθρου 46 παρ. 5 του ν. 590/1977 με τον κωδικοποιημένο Κανονισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 14/1981 (ΦΕΚ Α΄ 11). Ο οργανισμός καταργήθηκε τελικά με τον ν. 1811/1988 (άρθρο 3) που κύρωσε την συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου και Ιερών Μονών. Όπου λοιπόν κατωτέρω γίνεται λόγος για συγκεκριμένες καταργηθείσες διατάξεις, εννοείται ότι αυτές είχαν καταργηθεί προ της συνολικής κατάργησης του π.δ/τος]  

 

Άρθρα 1-6

*[Έχουν καταργηθεί. Αναφέρονταν στην ίδρυση του καταργηθέντος Οργανισμού Διοικήσεως εκκλησιαστικής Περιουσίας, Ο.Δ.Ε.Π.]

Κεφάλαιον Β'
Άρθρον 7

1. Από της ισχύος του Νόμ. 4684 και ασχέτως του χρόνου της εκδόσεως των υπό του άρθρ. 8 του αυτού Νόμου προβλεπομένων Δ/των περιέρχεται αυτοδικαίως εις τον Ο.Δ.Ε.Π. η διοίκησις και διαχείρισις:

α) Απάσης της νυν υφισταμένης κινητής και ακινήτου περιουσίας των Μονών  εξαιρέσει της κατά το άρθρ. 8 του Νόμ. 4684 αφιεμένης εις αυτάς περιουσίας. Μέχρι της εκδόσεως των κατά το άρθρον τουτο Δ/των η διοίκησις και διαχείρισις απάσης της ακινήτου και κινητής περιουσίας των Μονών ανήκει εις τον Ο.Δ.Ε.Π.

β) Του αντιτίμου των μέχρι τουδε εκποιηθέντων ή απαλλοτριωθέντων Μοναστηριακών κτημάτων, όπερ δεν κατεβλήθη εις τας δικαιούχους Μονάς και όπερ αποτελεί κεφάλαιον αυτών τοποθετούμενον κατά τας διατάξεις του άρθρ. 13 του Νόμου.

2. Πάντες οι εν τω Νόμ. ΓΥΙΔ' περί Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου και Διοικήσεως Μοναστηρίων πόροι, πλην των εδαφ. γ' και δ' του άρθρ. 4 καταργουμένων, ως και οι υπό παντός άλλου Νόμου υπέρ αυτού οριζόμενοι καθίστανται τοιούτοι του Ο.Δ.Ε.Π. από της ημέρας της καταργήσεως του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου.

Προεδρικόν Δ/μα εκδιδόμενον εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος θέλει ορίσει την ημέραν καθ' ην θέλει επέλθη η κατάργησις αύτη και η μεταβίβασις της περιουσίας αυτού εις τον Ο.Δ.Ε.Π.

Εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν περιλαμβάνονται αι περιουσίαι των τέως ορθοδόξων χριστιανικών κοινοτήτων, αι εξακριβωθείσαι και εκκαθαρισθείσαι κατά τας διατάξεις του Νόμ. 2608 του 1920 και του Ν.Δ. της 26 Φεβρ. 1926, αίτινες διέπονται υπό των διατάξεων των Νόμων τούτων (Αρθρ. 5 Νόμ. 5141).

Άρθρον 8

Η περιουσία των Μονών διαιτείται εις δύο κατηγορίας: α) εις διατηρουμένην και β) εις εκποιητέαν.

Δια Π.Δ/των, εφ άπαξ εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού της Παιδείας κ.λπ. μετά συμφωνον γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου, στηριζομένην επί ητιολογημένης υποδείξεως της οικείας Μονής και του Τοπικού Συμβουλίου, ορίζεται ως περιουσία παραμένούσα εις την  διαχείρισιν εκάστης Μονής όση θεωρηθή ως απαραίτητος προς χρήσιν αυτής αναλόγως του αριθμού των Μοναχών και της Ιστορικής και προσκυνηματικής σημασίας των Μονών

Πάσα η λοιπή περιουσία διοικείται και διαχειρίζεται υπο του ΟΔΕΠ ή ρευστοποιείται υπό τούτου προς μείζον όφελος κατά τα υπό του Νόμου οριζόμενα.

*[Όπως το τελευταίο εδάφιο τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν.δ. 3432/1955]


Τα εις εκάστην μονήν διατηρούμενα ανίκητα αγροτικά κτήματα καλλιεργούνται ή εκμισθούνται υπ' αυτής αι δε εκ των κτημάτων τοώτων πρόσοδοι ανήκουν εις την Ιεράν Μονήν.

Ο τρόπος της διαχειρίσεως της διατηρουμένης περιουσίας των Μονών ο έλεγχος αυτής και η διάθεσις των τυχόν περισσευόντων εσόδων της ετήσιας διαχειρίσεώς των θέλει κανονισθή δια Π.Δ/τος  δυναμένου να τροποποιήση τα άρθρ. 32, 33 και 36 του Νόμ. ΓΥΙΔ' περί Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου κ.λπ., ως και πάσαν άλλην υφισταμένην σχετικήν διάταξιν μετά σύμφωνον γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου.

Επιτρέπεται εις το Κεντρικόν Συμβούλιον του Ο.Δ.Ε.Π. κατόπιν γνώμης του αρμοδίου Τοπικού Μητροπολιτικού Συμβουλίου και της οικείας Μονής, να παραχωρεί δωρεάν την χρήσιν καταλλήλων οικοπέδων εκ της εκποιητέας Μοναστηριακής περιουσίας εις Ιεράς Μητροπόλεις, προς ανέγερσιν Μητροπολιτικού Μεγάρου εφ' όσον αύται στερούνται ολοσχερώς ή δεν έχουσι κατάλληλον Μέγαρον. Η κυριότης των οικοπέδων τούτων διαφυλάττεται  υπέρ της Μονής και επανέρχεται αυτοδικαίως εις τον Ο.Δ.Ε.Π. το δικαίωμα της διοικήσεως και διαχειρίσεως αυτού ευθύς ως τούτο θα έπαυε χρησιμοποιούμενον δι' ον παρεχωρήθη σκοπόν.

*[Η τελευταία παράγραφος προστέθηκε με από τον α.ν. 1035/1938]

Μοναστηριακά κτήματα διατελούντα υπό το βάρος του δικαιώματος της εμβατικιάσεως κριθέντα δε ως διατηρητέα περιουσία των Μονών, δύνανται να υπαχθώσιν εντός του έτους από της ισχύος του παρόντος εις την ρευστοποίητέαν περιουσίαν των ιδιοκτητριών Μονών κατόπιν αποφάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου του ΟΔΕΠ κυρουμένων δια Δ/των, εφ' άπαξ εκδιδομένων και προσκαλουμένων υπο του Υπουργού των Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας.

*[Η ανωτέρω παράγραφος προστέθηκε από τα άρθρα 18 του α.ν. 1368/1938]


Άρθρον 9

Η εκποίησις των κτημάτων της ρευστοποιητέας περιουσίας γίνεται δια δημοπρασίας, κατόπιν προηγουμένης απογραφής και αποτιμήσεως.

Ο τρόπος της ενεργείας της δημοπρασίας κανονίζεται εκάστοτε δια Δ/τος προκαλουμένου υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου.

Η εκποίησις ενεργείται υπό του ΟΔΕΠ το δε προϊόν της εκποιήσεως κατατίθεται επ' ονόματι εκάστης Μονής κατά τα εν τω άρθρ.  13 του κωδ. Νομ. 4684 οριζόμενα.

Εκ του τιμήματος ποσοστόν 25% τουλάχιστον καταβάλλεται άμα τη υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας το δε υπόλοιπον δύναται να καταβληθή εντός 5 το πολύ ετών εις ίσας ετήσιας ή εξαμηνιαίας δόσεις επί τόκω 10%, εγγραφομένης, προς ασφάλειαν, υποθήκης επί του εκποιουμένου κτήματος.

*[Όπως το άρθρο 9 ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 13 του ν.δ. 3432/1955]


Άρθρον 10

1. Κατ' εξαίρεσιν δύναται να ενεργείται εκποίησις ακινήτου Μοναστηριακής περιουσίας άνευ δημοπρασίας εις συνετερισμούς ακτημόνων αυτοκαλλιεργητών ή μικρών κτηνοτρόφων , προς απόκτησιν ή συμπλήρωσιν γεωργικού ή κτηνοτροφικού κλήρου.

*[Όπως η παράγραφος 1 ετροποποιήθη ως άνω δια του Α.Ν. 2824/1941]

Δια την άνευ δημοπρασίας εκποίησιν κατά τ' ανωτέρω αποφαίνεται οριστικώς μετά πρότασιν του Τοπικού Συμβούλίου το Κεντρικόν Συμβούλιον, το οποίον δύναται να υποβιβάση χάριν αυτών το τίμημα μέχρι 25% κάτω της αποτιμήσεώς του και το επιτόκιον μέχρις 6%. (Άρθρ. 10 Νόμ. 4684).


Άρθρον 11


Δύναται επίσης να γίνει εκποίησις άνευ δημοπρασίας προς ανέγερσιν ναών, ίδρυσιν νοσοκομείων, γεωργικών σχολών, κοινοτικών ή δημοτικών αλσών, γεωργικών ή κτηνοτροφικών σταθμών ως και σχολικών κτιρίων σχολικών κήπων και γυμναστηρίων, εγκαταστάσεων Μαθητικών Κατασκηνώσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, προς οικοδομικούς συνεταιρισμούς  ακτημόνων κληρικών, προς ανέγερσιν και επέκτασιν προσφυγικών συνοικισμών, ανέγερσιν εργατικών κατοικιών και αποκατάστασιν ακτημόνων σεισμοπλήκτων των Ιονίων νήσων.

Περί τοιαύτης εκποιήσεως ή περί διαθέσεως μόνο της χρήσεως και περί του τιμήματος αποφασίζει το Κεντρικόν Συμβούλιον, μετά γνώμην του οικείου Τοπικού Συμβουλίου δικαιούμενον όπως προκειμένου περί εκποιήσεως ακινήτου προοριζομένου δια την ανέγερσιν ναού, καθορίζη το τίμημα εις ποσόν κατώτερον της αποτιμήσεως.

*[Όπως το άρθρο 11 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 14 Ν.Δ. 3432/1955]

Άρθρον 12

Επίσης δύναται να γίνει εκποίησις άνευ δημοπρασίας και επί τη βάσει αποτιμήσεως προς το Δημόσιον ή υπέρ καλλιεργητών εχόντων δικαίωμα εμφυτεύσεως εμβατικίων και εδαφονομίων, ως και δασών και βοσκών υπέρ κοινοτήτων, απαραιτήτων δια τας ανάγκας των μελών αυτών. Των διατάξεων του Νόμ. 2189 και πάσης ετέρας τροποποιήσεως του Νόμου τούτου εξαιρούνται οι Μοναχοί, οι τέως τοιούτοι, ως και οι δικαιοδόχοι αυτών, ως προς τα κτήματα των Ιερών Μονών, εις α ανήκουσιν αύτοι.

*[Όπως η παραπάνω διάταξη τροποποιήθηκε από τον α.ν. 1368/1938]

Εφ' όσον συνεταιρισμοί ακτημόνων αυτοκαλλιεργητών ή μικρών κτηνοτρόφων είναι πολυετείς μισθωταί, δια την λήξιν της μισθώσεως των οποίων απαιτείται χρόνος πλέον της οκταετίας, δια την εξαγοράν των υπό μίσθωσιν κτημάτων υπ' αυτών ισχύουν αυτοδικαίως πλήρεις αι μειώσεις αι αναγραφόμεναι εν άρθρ. 10 εφ' όσον μόνο πρόκειται δια την απόκτησιν ή την σύμπληρωσιν του γεωργικού ή του κτηνοτροφικού κλήρου αυτών. (άρθρ. 7 Νόμ. 5141). Δύναται ωσαύτως να γίνει εκποίησις άνευ δημοπρασίας ακινήτων Μοναστηριακών κτημάτων προς ίδρυσιν και λειτουργίαν βιομηχανικού και βιοτεχνικού πάσης φύσεως, του τιμήματος της πωλήσεως των κτημάτων τούτων καθοριζομένου υπό του Κεντρικού Συμβουλίου μετά γνώμην του αρμοδίου Τοπικού Συμβουλίου κ.λπ. (Άρθρον μόνον Νόμ. 5256).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Άρθρον 13

Το προϊόν της εκποιήσεως και των μισθώσεων της Μοναστηριακής περιουσίας ως και το υπάρχον χρήμα των Μονών, επενδύονται, κατά τας αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου, εις εθνικά χρεώγραφα ή χρηματόγραφα επ' ονόματι εκάστης δικαιούχου Μονής.

Κατά δε το μέχρι της επενδύσεως των χρονικόν διάστημα κατατίθενται παρά τη Εθνική Τραπέζη εντόκως, κατά τα εν τη συμβάσει μετ' αυτής οριζόμενα.

Επίσης κατατίθεται εντόκως παρά τη Εθνική Τραπέζη και το εκ τοκομεριδίων των χρεωγράφων ή χρηματογράφων των Μονών προϊόν.

Τα εκ της εκποιήσεως Μοναστηριακών κτημάτων κεφάλαια παραμένουσιν άθικτα επ' ονόματι των δικαιούχων Μονών, χρησιμοποιούνται δε μόνον οι τόκοι και αι πρόσοδοι εν γένει αυτών υπέρ των σκοπών του Ο.Δ.Ε.Π. (Άρθρ. 13 Νομ. 4684).

Αι μέχρι τούδε οφειλαί των Ιερών Μονών προς τον Ο.Δ.Ε.Π. δύνανται να μεταφερθώσιν εις πίστωσιν αυτού, μετ' απόφασιν του Κεντρικού Συμβουλίου, εκ των κατατεθειμένων κεφαλαίων των οφειλετριών Μονών, προς εντέλη εξόφλησιν τούτων.

*[Το ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 2 του α.ν. 19/20 Νοεμ. 1935]

Κατά την πρώτη πενταετίαν από της δημοσιεύσεως του παρόντος το Κεντρικόν Συμβούλιον δύναται κατ' ελευθέραν αυτού κρίσιν να αποφασίζη είτε περί εκποιήσεως της περιουσίας της κτηθείσης δυνάμει της από 18 Σεπτ. 1952 μετά του Δημοσίου συμβάσεως, είτε περί διατηρήσεως, είτε περι μετατροπής ταύτης ή του εκ ταύτης τιμήματος εις αστικά ακίνητα, είτε περί άλλης επενδύσεως αυτών, τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων ως προς την διενέργειαν αγορών και πωλήσεων και την εκτέλεσιν έργων, εξαιρουμένης της περιπτώσεως της πωλήσεως προς συνεταιρισμούς κληρικών δικαιουμένων στέγης κατά τον νόμον περί λαϊκής κατοικίας.

Επιτρέπεται όπως δια Β.Δ/τος εκδιδομένου εφ' άπαξ προτάσει των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημοσίων Έργων καθορισθή απλουστέρα διαδικασία εκτελέσεως όλων ή ωρισμένων κατηγοριών έργων του Ο.Δ.Ε.Π..

*[Όπως η παράγραφος 5 ισχύε μετά την αντικατάστασή της απίο το άρθρο 4 του ν.δ. 2631/1953]

Το Κεντρικόν Συμβούλιον δύναται να επενδύη μέρος των κεφαλαίων των Ι. Μονών εις προσοδοφόρα αστικά ακίνητα, ως επίσης να εκποιή εθνικά χρεώγραφα ή χρηματόγραφα των Ι. Μονών είτε προς επένδυσιν του προϊόντος της εκποιήσεως ταύτης εις έτερα χρεώγραφα, είτε προς ανέγερσιν ή αγοράν προσοδοφόρων αστικών ακινήτων.

*[Το ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν.δ. 3432/1955]

Δύναται το Κεντρικόν Συμβούλιον να επενδύη μέρος των κεφαλαίων εις ενυπόθηκα δάνεια απολύτου ασφαλείας ή εις δάνεια προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υπό την εγγύησιν του Δημοσίου.

*[Το ανωτέρω εδάφιο τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του α.ν. 19/20.11.1935]

Κατά την αληθή έννοιαν της τελευταίας παραγράφου του άρθρ. 13 του αυτού περί κωδικοποιήσεως Δ/τος της 14/22  Σεπτ. 1931 τα εκ της μετατροπής των κεφαλαίων προσκτώμενα ή επί οιωνδήποτε ακινήτων των Μονών ανεγειρόμενα αστικά κτήματα και κτίρια ανήκουσιν εις τα υπό την διαχείρισιν του ΟΔΕΠ κεφάλαια  της Μονής, ης ρευστά κεφάλαια διετέθησαν δια την απόκτησιν ή ανέγερσιν  και ήτις καθορίζεται υπό του Κεντρικού Συμβουλίου. Πάσαι αι σχετικαί δαπάναι καταβάλονται εκ των ρευστών τουτων κεφαλαίων, εντελλόμεναι υπό του ΟΔΕΠ μετ' ειδικήν έγκρισιν του Κεντρικού Συμβουλίου εκάστοτε.

Εκ των αυτών Κεφαλαίων των ιδιοκτητριών Μονών θέλουσι καταβληθή και οιαδήποτε προς τρίτους αποζημιώσεις, εις ας τυχόν θα υποχρεωθή συμβατικώς ή δικαστιώς ο ΟΔΕΠ  λόγω της κατ' εφαρμογήν του άρθρ. 1 του από 19/20 Νοεμ. 1935 Α. Νόμου περί τροποπ. του Νόμ.  4684 λύσεως μακροχρονίων μισθώσεων (Αρθρ. 11 Α.Ν. 1368/1938).

Εκ των αυτών κεφαλαίων θέλουσιν ωσαύτως καταβάλλεσθαι αι  δαπάναι προς επέκτασιν ή βελτίωσιν αστικών ακινήτων διαχειριζομένων υπό του ΟΔΕΠ, υπό τον όρον ότι αι δαπάναι αύται δεν θα υπάγωνται εις την κατηγορίαν των δαπανών συντηρήσεως των αστικών ακινήτων, αίτινες αντιμετοπίζονται εκ των προσόδων του ΟΔΕΠ.

Ωσαύτως εκ των αυτών κεφαλαίων θέλουσι καταβάλλεσθαι και οιαιδήποτε αποζημιώσεις, είτε επιβαλλόμεναι δυνάμει ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων είτε καθοριζόμεναι συμβιβαστικώς υπό του Κεντρικού Συμβουλίου, προς μισθωτάς κατεδαφιζομένων επι τω σκοπώ της ανοικοδομήσεως ακινήτων, λόγω λύσεως των μετ' αυτών μισθώσεων.

*[Οι ανωτέρω δύο παράγραφοι προστέθηκαν με το άρθρο 16 του ν.δ. 3432/1955]

Άρθρον 14

Εάν αι πρόσοδοι της διατηρουμένης περιουσίας Μονής τινός εχούσης υπέρ του εξ Μοναχούς και εν γένει οι πόροι αυτής δεν επαρκώσι προς αντιμετώπισιν των δαπανών συντηρήσεως της Μονής, και των Μοναχών αυτής, ως καθορίσθησαν αι δαπάναι αυταί δια της αποφάσεως του Κεντρικού Συμβουλίου επί του διαχωρισμού της περιουσίας αυτής, το ούτω προκύπτον έλλειμα συμπληρούται εκ των περισσευμάτων άτινα καταλείπει η διατηρητέα περιουσία ετέρας Μονής της αυτής Μητροπολιτικής περιφερείας, κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα εκάστοτε, δι' αποφάσεως του οικείου Ιεράρχου.

Εις ην περίπτωσιν δεν θα υπάρχωσιν εν τη αυτή Μητροπολιτική περιφέρεια Μοναί ων η διατηρουμένη περιουσία καταλείπει περίσσευμα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, η Μονή ης η διαχείρισις της διατηρητέας περιουσίας καταλείπει έλλειμα συγχωνεύεται, ανεξαρτήτως του αριθμού των Μοναχών αυτής, μεθ' ετέρας τοιαύτης της αυτής Μητροπολιτικής περιφερείας, δι'  αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου, λαμβανομένης μετά πρότασιν του οικείου Ιεράρχου.

Εν η περιπτώσει δεν υφίστανται έταιραι Μοναί εν τη Μητροπολιτική περιφέρεια εις ήν υπάγεται η Μονή ης η διαχείρισις της διατηρητέας περιουσίας καταλέιπει έλλειμμα ως καθορίσθη  το έλλειμα τούτο εν τη πρώτη παραγράφω του παρόντος άρθρου, την διατηρητέαν περιουσίαν της Μονής ταύτης διοικεί και διαχειρίζεται, εφ' όσον χρόνον υφίσταται το έλλειμα τούτο, ο Ο.Δ.Ε.Π., κατά το προ της δημοσιεύσεως του κατά το άρθρ. 8 του Νόμ. 4684 Δ/τος κρατούντα, το δε έλλειμμα ταύτης καλύπτει ο Ο.Δ.Ε.Π. μέχρι του ποσού όπερ ούτος απολαμβάνει ως έσοδον εκ ρευστοποιητέας περιουσίας  της Μονής ταύτης.

*[Οι ανωτέρω τρεις παράγραφοι αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του α.ν. 19/20.11.1935]

Εξαιρετικώς αι κατά το άρθρ. 13 παρ. ζ' επενδύσεις του υπάρχοντος χρήματος των Μονών δύνανται να γίνωσι και προ της εκδόσεως των κατά το άρθρ. 8 Δ/των. (Άρθρ. 8 Νόμ. 5141).

Άρθρον 15

Αι πρόσοδοι της Εκκλησιαστικής και Μοναστηριακής περιουσίας, αι περισσεύουσαι μετά τας δαπάνας τας προβλεπομένας υπό του άρθρ. 14 ως και τας δαπάνας διαχειρίσεως, διατίθενται υπό του Οργανισμού.

1. Προς μισθοδοσίαν των Ιεραρχών των εν ενεργεία, ως και των νομίμως αποχωρούντων, καταβολήν των συνοδικών επιδομάτων, των δαπανών του συνοδικού γραφείου ως και του Κυβερνητικού Επιτρόπου της Ιεράς Συνόδου.

2. Προς καταβολήν των αποδοχών του προσωπικού του παρά τη Διευθύνσει Θρησκευμάτων Γραφείου Εκκλησιαστικής Αρχικτεκτονικής εκ δραχμών τουλάχιστον 200.000 ετησίως.

3. Προς μισθοδοσίαν των Ιεροκηρύκων και του Αρχιερατικού Επιτρόπου Αλμωπίας, Καρατζάβης, κατά τον Νόμ. 3771.

[4... ]

5. Προς έκδοσιν σημαντικών ενεκδότων Εκκλησιαστικών έργων μετ' απόφασιν της Ιεράς Συνόδου.

8. Προς θεραπείαν Εκκλησιαστικών εκπαιδευτικών σκοπών, φιλανθρωπικών και κοινωφελών τοιούτων, κατανενομένων κατά επαρχίας αναλόγως των προσόδων των Μονών εκάστης αυτών, προτιμωμένων των κοινοτήτων υπέρ ων έκπαλαι εδίδοντο χοτηγίαι των Μονών χάριν κοινωφελών σκοπών.

Αι ανωτέρω δαπάναι καταβάλλονται κατά την αναγραφείσαν σειράν προτεραιότητος και εφ' όσον επαρκούσιν οι πόροι. (Αρθρ. 9 Νόμ. 5141).


Άρθρα 16-17


*[Έχουν καταργηθεί]

Άρθρον 18
Κεφάλαιον Δ'

Το Γενικόν Εκκλησιαστικον Ταμείον εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος υποχρεούται να παραδώσει εις τον Ο.Δ.Ε.Π. επί πρωτοκόλλω το αρχείον αυτού τους φακέλλους των διάφορων υποθέσεων επίσημα αντίγραφα των τίττλων ιδιοκτησίας των Μοναστηριακών κτημάτων και τας συναφείς δικογραφίας διαχειρήσεως τούτων τα βιβλία και παν έντυπον ή στοιχείον ευρισκόμενον παρ'αυτώ ως και τα δικαιολογητικά της χρηματικής διαχειρήσεως.

Εντός της αυτής προθεσμίας το Γενικόν Εκκλησιαστικόν Ταμείον θέλει παραδώσει εις τον Ο.Δ.Ε.Π. πάσαν την εις αυτόν μεταβιβαζομένη περιουσίαν εις μετρητά χρεώγραφα ή καταθέσεις συμφώνως προς την κατάστασιν του Λογιστικού του κατά την ημέραν της παραδόσεως.

2. Τα Ηγουμενοσυμβούλια υποχρεούνται να εκπληρώσι πάσας τις υποχρεώσεις αυτών προς εκτέλεσιν του παρόντος νόμου και να παραδώσι προς τον Ο.Δ.Ε.Π. τα εν τω προηγουμένα εδαφίω στοιχεία ως προς την ανήκουσαν εις την Μονήν αυτών περιουσίαν.

Πας αρνούμενος να παραδώσει τα ανωτέρα τα ανωτέρα στοιχεία ως και πας διαχειρηστής ή επιμελητής ή άλλος εντολοδόχος Μοναστηριακής υπηρεσίας όστις αποκρύπτει ή δυστροπεί εις την απόδοσιν αυτής παράχει εν γνώσει ανακριβείς πληροφορίας ως προς τα όρια και τους τίτλους ιδιοκτησίας ή εμφανίζει ψευδή αποδεικτικά τιμωρείται αυτεπαγγέλτως δια φυλακίσεως επιφυλαττόμενης της τυχόν βασρυτέρας ποινής κατά τους ισχύοντας νόμους.

Η διάταξις του άρθρου 101 της Πολιτικής Δικονομίας ως και πάσα άλλη σχετική τοιαύτη περί επισχέσεως εγγράφων ή χρημάτων δεν ισχύει επί των εκκρεμών υποθέσεων των Μονών και του καταργουμένου Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου.

4. Κατά το ως άνω τρίμηνον χρονικόν διάστημα πάσαι αι δικαστικαί προθεσμίαι αι τρέχουσι κατά των μονών και του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου αναστέλλονται συνεχιζόμεναι αυτοδικαίως μετά την πάροδον αυτού.

5. Δια Δ/τος εκδιδομένου εφ' άπαξ θέλουσι κανονισθεί και ειδικώτερον τα της μεταβιβάσεως τάυτης και της καταργήσεως του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου ως και τα του ελέγχου της μέχρι σήμερον διαχειρήσεως των και της διαχειρήσεως των Ηγουμενοσυμβουλίων των Ιερών Μονών.

Άρθρον 20


Ο οργανισμός απολαύει ταχυδρομικής και τηλεγραφικής ατέλειας ως και παντός φόρου τοκοσήμου και τέλους χαρτοσήμου δια τα επί πιστώσει πωλούμενα κτήματα.

Ωσαύτως απολαύει ταχυδρομικής και τηλεγραφικής ατελείας η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δια την ταχυδρομικήν και τηλεγραφικήν αλληλογραφίαν αυτής της γινομένης προς εκτέλεσιν της εν τω παρόντι νόμω συμβάσεως.

Ο Οργανισμός επίσης δια πάσας τα διεξαγομένας δίκης απαλλάσσεται της πληρωμής τελών χαρτοσήμου δικαστικού ενσήμου και παραβόλου.

Εις τας δικαστικάς πράξεις και ενεργείας κατά του ΟΔΕΠ ως και ταύτας τας κλητεύσεις κατά του ΟΔΕΠ αυτού ενωπίον του Δικαστηρίου ή Εισηγητών προς διεξαγωγήν αποδείξεων και πάσης άλλης δικαστικής αρχής τηρήται επί ποινής μηνιαία προθεσμία από της κοινοποιήσεως μέχρι της συζητήσεως ή του ορισμού προς εμφάνισιν ως  και εις τας δίκας του Δημοσίου εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του Ν.Δ/τος της 11 Ιαν. 1923 περί δικαστικών προθεσμιών δια πάσας τας δικαστικάς υποθέσεις των Ιερών Μονών ενάγει και ενάγεται ο ΟΔΕΠ ως δοιηκητής και διαχειριστής της περιουσίας αυτών συμφώνως τω άρθρω 7 παρ. 1 του παρόντος Νόμου. Τα δικόγραφα κοινοποιούνται εις τον Ηγούμενον της Ιερά Μονής ήν αποβλέπει η διαφορά και τον Πρόεδρον του οικείου Τοπικού Συμβουλίου. Προκειμένου όμως περί των Μονών της Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή κοινοποιήσις γίνεται εις τον οικείον ηγούμενον και τον εντεταλμένον σύμβουλον.

*[Όπως η παραπάνω διάταξη αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του α.ν. 19/20.11.1935]

Αι εκκρεμούσαι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος δίκαι του τέως Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου και των Ιερών Μονών συεχίζονται αυτοδικαίαως υπό του ΟΔΕΠ  ως εισήχθην δια του αρχικού δικογράφου.

Μετά την δημοσίευσιν των κατά το άρθρο 3 Δ/των δι'ων θέλει ορισθή ή παραμένουσα περιουσία εις την διαχείρησιν εκάστης Μονής δια πάσας τας δίκας τας ακυρώσας εςι την περιουσίαν ταύτην ενάγει και ενάγεται η οικεία μονή εις ην αφορά η διαφορά αι δε τυχόν εκκρεμούσαι κατά ην δημοσιέυσιν των ως άνω Δ/των δίκαι εφ'όσον αφορώσαί αύται εις ακίνητα υπαγόμενα εις την παραμένουσαν αυταίς περιουσίαν συνεχίζονται αυτοδικαίως υπό των οικείων Ιερών Μονών ως εισηχθησαν δια του αρχικού δικογράφου.

Αρμόδια δικαστηρία εξακολουθώσι παραμένοντα δια πάσας τας δικαστικάς υποθέσεις είτε αύται αφορώσιν εις την διατηρητέαν περιουσίαν είτε αύται αφορώσιν εις την εκποιητέαν περιουσίαν των Μονών τα Δικαστήρια εις α δωσιδικούσαν αι οικείαι Μοναί κατά ταάριθρα 16, 19 και 20 της Πολιτικής Δικονομίας.

Οι όρκοι προκειμένου περί υποθέσεων αφορωσών Ιεράς Μονάς του Κράτους υπαγομένας εις τον ΟΔΕΠ δίδονται παρά του οικείου Ηγουμένου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού.

Προκειμένου:

1) Περί διαφορών του ΟΔΕΠ εξ εισοδημάτων της ρευστοποητέας περιουσίας ή δανείων χορηγηθέντων προς τρίτους είτε εκ των ρευστών κεφαλαίων Μονής είτε εξ' ιδίων του Οργανισμού.

2) Περί αντιδικιών προς Μονάς.

3) Περί συμβιβαστικών μετά τρίτων τακτοποιηθεισών είτε υπό του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου είτε υπό του ΟΔΕΠ υποθέσεων περί ακινήτου ή μη περιουσίας.

4) Περί διαφορών εν γένει του ΟΔΕΠ προς τρίτους δια λογαριασμόν εαυτού ως νομικού προσώπου και ουχί εξ' ονόματος Μονής τον επιβληθησομένον όρκον ομνύει ο Γενικός Διευθυντής ως εκπρόσωπος αυτού τούτου δε κωλυομένου ελλείποντος ή απουσιάζοντας ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής. Κατά πάσαν περίπτωσίν ο όρκος διατυπούται υπό τον τύπον του πιστεύειν και μη γιγνώσκειν εις την τροποποίησιν δε τοιαύτην του τύπου δύνανται να προβή ο Γεν. Διευθυντης ή ο Ηγούμενος κατάς την δόσιν του όρκου και εν περιπτώσει διετυπώθει άλλως χωρίς να είναι αναγκαία η πρόκλησις αποφάσεως περί τούτου Συμβόλαια αφορώντα εις μισθώσεις ή εκποιήσεις Μοναστηριακών κτημάτων υπογράφονται υπό των προς τούτο οριζομένων υπό της δοιηκήσεως Εθνικής Τραπέζης υπαλλων υπαλλήλων αυτής ή αντιπροσώπων προσώπων οριζομένων υπ' αυτής.

Πάντα τα λοιπά συμβόλαια οιουδήποτε περιεχομένου υπογράφονται προκειμένου μεν περί των ιερών ναών Μονών της Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπό του εντεταλμένου συμβούλου του ΟΔΕΠ και του οικείου Ηγουμένου προκειμένου δε περί των λοιπών μονω υπό του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου ή Ηγουμενοσυμβουλίου της οικείας Μονής εντελλομένου προς τούτο εγγράφως εφ'απλού χάρτου υπότου Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου εφ' όσον διαρκεί η μεταξύ του ΟΔΕΠ και της Εθνικής Τραπέζης σύμβασις άλλως υπό του οικείου Μητροπολίτου ή του Ηγουμενοσυμβουλίου της οικείας Μονής εντελλομένου προς τούτο εγγράφως εφ'απλού χάρτου υπο του οικείου Μητροπολίτη. Τα συμβόλαια τάυτα δύνανται να υπογράφωνται και υπό μόνου του Γενικού Διευθυντού του ΟΔΕΠ, θεωρουμένου εν τούτοις ως αυτοδικαίως εκπροσωπούντος και την οικείαν Μονήν, εφ' όσον  δεν παρίσταται ειδικός αντιπρόσωπος αύτης, κυρούνται δε και τα ούτω  μέχρι σήμερον υπογραφέντα τοιαύτα  συμβόλαια.

*[Όπως η παραπάνω διάταξη αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 8 του α.ν. 19/20.11.1935 και 7 του α.ν. 1368/1938]

Η διάταξις του εδαφ.2 της παρ.3 του άρθρ.16 του παρόντος επεκτείνεται και επί των δραφορών των επαγομένων εις την αρμοδιότητα των Προξενικών και Μικτών Δικαστηρίων.


Ο Ο.Δ.Ε.Π. απαλλάσσεται δια τα υπ' αυτού  εκποιούμενα ακίνητα του κατά τας  κειμένας διατάξεις βαρύνοντος τον πωλητήν ημίσεος του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων. Τέλη χαρτοσήμου, τέλη μεταγραφής και συμβολαιογραφικά δικαιώματα δια τα συντασσόμενα πωλητήρια, μισθωτήρια η πάσης άλλης  φύσεως συμβόλαια  καταβάλλονται εξ ολοκλήρου παρά των αγοραστών, μισθωτών και άλλων συμβολλαμένων. Επίσης απαλλάσσεται, ως και μέχρι τούδε, παντός  φόρου καθαράς προσόδου.

*[Όπως οι ανωτέρω διαταξεις συμπληρώθηκαν με το άρθρο 7 του α.ν. 338/1936]

Η είσπραξις των οφειλομένων εν γένει εις τον Οργανισμόν και η αναγκαστική  εκτέλεσις  κατά  παντός οφειλέτου αυτού γίνεται συμφώνως προς τας διατάξεις του Νομ. ΥΛΣΤ' "περί  εισπράξεως δημοσίων εσόδων", ως ούτος ετροποποιήθη και ισχύει σήμερον, ως και παντός άλλου σχετικού Νόμου. (Άρθρ. 14 Νόμ.5141).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Ε'

Άρθρον 21  

Άπασαι αι Μοναί  αι έχουσαι ολιγωτέρους των εξ μοναχών συγχωνεύονται προς άλλας Μονάς της ιδίας Μητροπόλεως εχούσας μεγαλύτερον αριθμόν μοναχών, οριζομένας δε υπό  του οικείου Ιεράρχου.

Δύναται όμως ούτος επιβαλλομένης της κατά τα ανωτέρω συγχωνεύσεως Μονών, να ορίση ως κυρίαν Μονήν την τους ολογωτέρους μοναχούς έχουσαν, εφ' όσον αύτη έχει ιστορικήν  η προσκυνηματικήν  σημασίαν.

Μητρόπολις έχουσα μίαν μόνην Μονήν διατηρεί αυτήν ασχέτως  του αριθμού  των εν αυτή μοναχών συμπληρούσαι αυτόν κατά τα ανωτέρω.

Η συγχωνευομένη Μονή αποβάλλει την νομικήν αυτής προσωπικότητα και καθίσταται μετόχιον της Μονής, μεθ' ης συνεχωνεύθη, εις ην περιέρχονται αυτοδικαίως  μελή αυτοδικαίως οι κανονικοί μοναχοί και οι δόκιμοι της συγχνευομένης Μονής.

Τα δε κατά την διοίκησιν του μετοχίου και λειτουργίαν του Ναού αυτού καθορίζει εκάστοτε ο οικείος Ιεράρχης. (Άρθρ.15 Νόμ. 5141).

Άρθρον 22 

Εντός τριών μηνών από  της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου έκαστος Μητροπολίτης οφείλει ν' αναφέρη εις την Δ.Ι. Σύνοδον τας κατά το άρθρ.21 επενεκτέας μεταβολάς ορίζων ακριβώς τας διατηρητέας και συγχωνευτέας Μονάς δι' εκθέσεως ητιολογημένης.

Η δε Ιερά Σύνοδος οφείλει εντός τριών μηνών από  της λήψεως της εκθέσεως να ζητήση παρά του Υπουργείου της Παιδείας και των Θρησκευμάτων την έκδοσιν  σχετικού Π.Δ./τος περί της επερχομένης συγχωνεύσεως.

Εάν Μητροπολίτης τις δεν συμμορφωθή προς τα ανωτέρω η Ι.Δ. Σύνοδος προβαίνει αυτεπαγγέλτως εντός μηνός από της εκπνεύσεως της τριμήνου προθεσμίας εις τον επιβαλλόμενον κατά το προηγούμενον άρθρον καθορισμών των συγχωνευτέων  και διατηρητέων Μονών.

Εξαιρούνται της ανωτέρω διατάξεως περί συγχωνεύσεως αι κατά  την κρίσιν της Ι.Συνόδου ιστορορικαί  Μοναί.

Αι την συγχωνευομένην Μονήν αφορώσαι δικαστικαί υποθέσεις συνεχίσονται παρά της Μονής εις ην θέλει ειδικώτερον ορίσει κανονισμός καταρτιζόμενος υπό της Δ.Ι. Συνόδου. (Άρθρ.23 Νόμ.4684).


Άρθρα ακροτελεύτια

Άρθρον 24 

Των διατάξεων του παρόντος εξαιρούνται αι Μοναί του Αγίου Ορους. Δια Δ/τος, εφάπαξ εκδιδομένου εντός δύο μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος και προκαλουμένου υπό του Υπουργού των Θρησκευμάτων, μετά πρότασιν του Γενικού Διοικητικού  Κρήτης, θέλουσι κανονισθή τα της διοικήσεως διαχειρίσεως και ρευστοποιήσεως της εν Κρήτη μοναστηριακής περιουσίας. (Άρθρ.24 Νόμ.4684).


Άρθρον 25 

Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον καταργείται. Τα άρθρ.15 16, 17, 18, 19, 27, 29, 31, 32, 33 και 38 του Νόμ.ΓΥΙΔ' "περί Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου και διοικήσεως Μοναστηρίων" διατηρούνται εν ισχύϊ, ως και  το άρθρ. 7 του Ν.Δ/τος "περί κυρώσεως  του από 4 Νοεμ.1962 Ν.Δ/τος "περί αποδόσεως εις την Εκκλησίαν κλπ.".

Πάσα δικαιδοσία του καταργουμένου Γενικού Εκκλησιακού Ταμείου προβλεπομένου υπό του Νόμ.ΓΥΙΔ', των διατηρουμένων  ως άνω άρθρων αυτού, πάσης  άλλης διατάξεως αυτού μη καταργουμένης ρητώς δια του παρόντος, ως  και παντός άλλου Νόμου, ανήκει αυτοδικαίως του λοιπού εις τον Ο.Δ.Ε.Π. και τα Τοπικά αυτού Συμβούλια.

Αι πειθαρχικαί  ποιναί  αι προβλεπόμεναι υπό της β' παραγράφου του διατηρουμένου εν ισχύϊ άρθρ.16 του Νόμ. ΓΥΙΔ "περί Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου και διοικήσεως Μοναστηρίων" αυξανόμεναι εις το τετραπλούν δύνανται κατά την αυτήν  διαδικασίαν  να επιβληθώσιν εις τα Ηγουμενοσυμβούλια η το Μοναστηριακόν Συμβούλιον και τους Οικονόμους των Μονών της Αρχιεπισκοπής Αθηνών εις πάσαν περίπτωσιν αποδεδειγμένης Αθηνών εις πάσαν περίπτωσιν αποδεδειγμένης αρνήσεως, αμελείας η δυσπροπίας αυτών περί  την εκτέλεσιν  διαταγών η οδηγιών του Κεντρικού η των Τοπικών  Συμβουλίων.

Εις τα Ηγουμενοσυμβούλια των Μονών επίσης δύναται να επιβληθώσι πλην του προστίμου και η πειθαρχική ποινή  της απολύσεως δι' αμελή εκτέλεσιν των διαταγών  του Ο.Δ.Ε.Π. προτάσει του Κεντρικού ή Τοπικού Συμβουλίου, τη αποφάσει της Ιεράς Συνόδου (Αρθρ.16 Νόμ.5141).

Άρθρον 26

Αι λεπτομέρειαι του παρόντος Νόμου Κανονίζονται δια Δ/των.
Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Θρησκευμάτων όπως προβή εις την κωδικοποίησιν των διατάξεων των ισχυόντων Νόμων και Ν.Δ/των αφορώντων την μοναστηριακήν και εκκλησιαστικήν  περιουσίαν εις εν ενιαίον κείμενον, φέρον ίδιον αριθμόν ταξινομήσεως της σειράς των άρθρων, παραγράφων και τίτλων αυτών και απαλειφομένων των μη ισχυουσών διατάξεων. (Αρθρ.26 Νόμ.4684).


Άρθρον 27.

Επιτρέπεται δια Π.Δ/τος η αναδημοσίευσις εις ενιαίον κείμενον του Νόμ.4684 «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως της Εκκλησιαστικής περιουσίας  και περί συγχωνεύσεως των μικρών Μονών» ως ούτος τροποποιείται δια του Νόμ.5141 (Άρθρ.27 Νόμ.5141).

Άρθρα 28-29.

*[Καταργήθηκαν]


Είδος Νομοθετήματος : ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός ΦΕΚ : Α΄ 328
'Ετος : 1931


για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.