ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2/1969 «Περί Ιερών Ναών, Ενορίων και Εφημερίων» (ΦΕΚ Β΄ 173/1970)

 

 

Άρθρον 33

 

1. Οι εφημέριοι των Ενοριακών Ναών, οι καταλαμβάνοντες οργανικάς εφημεριακάς θέσεις υπό την έννοιαν του παρόντος Κανονισμού, είναι τακτικοί, διοριζόμενοι υπό του οικείου Αρχιερέως ως ακολούθως.

 

2. Εντός μηνός από της χηρείας εφημεριακής τίνος θέσεως, ο οικείος Ιεράρχης δια προκηρύξεως αυτού, αναγιγνωσκομένης επ’ Εκκλησίας και δημοσιευομένης εις το Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ή και εις τον εγχώριον τύπον δαπάναις του Ναού, υποχρεούται να καλέση τους βουλομένους, ίνα καταλάβωσι την κενήν οργανικήν θέσιν τακτικού εφημερίου και έχοντας τα κανονικά και τα δια του σχετικού Νόμου οριζόμενα ως προς τας θέσεις ταύτας προσόντα, όπως υποβάλωσι τα δικαιολογητικά των έγγραφα, εντός μηνός από της δημοσιεύσεως της προκηρύξεως εν τω Περιοδικώ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».  

 

3. Παρελθούσης απράκτου της ως άνω προθεσμίας εξακολουθεί ισχύουσα η δημοσιευθείσα προκήρυξις επί ένα εισέτι μήνα (άρθρ. 46 παρ. 3 Α.Ν. 2200/40).

 

4. Εις την κενήν οργανικήν θέσιν και μέχρι της κατά τον παρόντα Κανονισμόν πληρώσεως αυτής δια τακτικού εφημερίου, ο οικείος Αρχιερεύς τοποθετεί προσωρινόν εφημέριον (άρθρ. 46 παρ. 4 Α.Ν. 2200/40).

 

5. Αμα τη συμπληρώσει του 72ου έτους της ηλικίας εφημερίου τινός, εφημερεύοντος εν ενορία εν ή δύναται να διορισθή εφημέριος Δ-Β κατηγορίας, δύναται η εφημεριακή του θέσις να θεωρηθή ως χηρεύουσα και να προκηρυχθή υπό του οικείου Αρχιερέως η πλήρωσίς της, ίνα ο εκλεγησόμενος, εάν δεήση, φοίτηση εν τω μεταξύ εις Εκκλησ. Φροντιστήριον και χειροτονηθή και τοποθετηθή εις την κανονικώς μετά την συμπλήρωσιν του νομίμου ορίου ηλικίας του κατέχοντος αυτήν εφημερίου κενωθησομένην θέσιν. Εν περιπτώσει απορρίψεως αυτού κατά τας εξετάσεις η της καθ’ οιονδήποτε άλλον λόγον μη καταλήψεως υπ΄ αυτού της χηρευούσης θέσεως, η εκλογή του ακυρούται (άρθρ. 9 Ν.Δ. 415/1947 εν μέρει).

 

 

Άρθρον 34

 

1. Εφημέριοι διορίζονται:

 

α) Εις πόλεις, εχούσας πληθυσμόν άνω των 40.000 κατοίκων, οι πτυχιούχοι της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, ή της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, ή ετέρας ομοιοβάθμου Σχολής ή πτυχιούχοι οιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής (άρθρ. 47 παρ. 1 Α.Ν. 2200/40).

 

β) Εις πόλεις, εχούσας πληθυσμόν 40.000 κατοίκων, οι εγγεγραμμένοι εις την Γ΄ τουλάχιστον τάξιν της Θεολογικής ή άλλης Σχολής του Πανεπιστημίου ή οι πτυχιούχοι Ανωτέρας Εκκλ. Σχολής (άρθρ. 47 παρ. 1 εδ. β΄ Α.Ν. 2200/40).

 

γ) Εις κωμόπολεις, εχούσας πληθυσμόν μέχρι 5.000 κατοίκων, οι απόφοιτοι Μέσης Εκκλ. Σχολής (άρθρ. 47 παρ. 1 εδ. γ΄ Α.Ν. 2200/40 εν μέρει).

 

δ) Εις κώμας, εχούσας πληθυσμόν μέχρι 2.000 κατοίκων, οι έχοντες απολυτήριον Κατωτέρας Εκκλ. Σχολής (άρθρ. 47 παρ. 1 εδ. δ΄ Α.Ν. 2200/40).

 

2. Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων, επιτρέπεται ο διορισμός Εφημερίων της αμέσως κατωτέρας κατηγορίας εις εφημεριακάς θέσεις της αμέσως ανωτέρας κατηγορίας, εφ΄ όσον δημοσιευθεισών των σχετικών προκηρύξεων και παρελθουσών, απράκτων των υπό του παρόντος τασσομένων προθεσμιών δεν ενεφανίσθησαν υποψήφιοι της κατηγορίας ταύτης (άρθρ. 47 παρ. 2 Α.Ν. 2200/40).

 

Εάν εντός της υπό της παρ. 2 του άρθρου 33 του παρόντος οριζομένης προθεσμίας δεν παρουσιασθώσιν υποψήφιοι, κεκτημένοι τα νόμιμα προσόντα, ο Αρχιερεύς δημοσιεύει νέαν προκήρυξιν, δημοσιευομένην κατά τα εν τη ως άνω παράγραφω του αυτού άρθρου οριζόμενα, δι’ ης καλεί, κατ’ εφαρμογήν της α΄ ανωτέρω διατάξεως, και τους έχοντας τα προσόντα της αμέσου κατωτέρας κατηγορίας υποψηφίους.

 

Προκειμένου περί πληρώσεως εφημεριακών θέσεων του εδαφ. 1α του παρόντος άρθρου, εάν δεν παρουσιασθώσιν υποψήφιοι ουδέ της κατηγορίας του εδ. 1β, ο Αρχιερεύς μετά την πάροδον του διμήνου από της δημοσιεύσεως της δευτέρας προκηρύξεως, προσκαλεί δια νέας προκηρύξεώς του, δημοσιευομένης κατά τα ανωτέρω, όπως υποβάλωσιν υποψηφιότητα και οι έχοντες τα προσόντα του εδαφ. 1γ

του αυτού άρθρου, οι οποίοι δύνανται να παραμείνωσιν εις την ην καταλαμβάνουσι θέσιν εφ΄ όσον εν τω μεταξύ αποκτήσωσι τα μορφωτικά προσόντα της θέσεως ταύτης. Μετά πάροδον όμως διετίας απράκτου δύνταται ο Αρχιερεύς να επαναπροκηρύξη και πάλιν κατά τα ανωτέρω οριζόμενα την θέσιν και εάν μεν εμφανισθή προσοντούχος υποψήφιος, η θέσις πληρούται υπό τούτου, εάν δε και πάλιν δεν εμφανισθή, τότε παραμένει εις αυτήν δια μίαν εισέτι διετίαν ο ήδη κατέχων αυτήν. Μετά την παρέλευσιν και της νέας διετίας, εάν καταστή άκαρπος και νέα τυχόν προκήρυξις, τότε ο προσωρινός εφημέριος καθίσταται τακτικός (άρθρ. 47 παρ. 2 Α.Ν. 2200/40 εν μέρει).

 

 

Άρθρον 35

 

1. Εις χωρία, εις α ο μόνιμος πληθυσμός είναι ελάσσων των 2.000 κατοίκων, κατά βεβαίωσιν της οικείας Κοινότητος, τεθεωρημένης υπό της οικείας Αστυνομικής Αρχής, και ένθα λειτουργεί Δημοτικόν Σχολείον, η εις απομεμονωμένα χωρία, επιτρέπεται η χειροτονία δημοδιδασκάλων εν ενεργεία ή

συνταξιούχων και η υπ΄ αυτών κατάληψις των εις τα χωρία ταύτα υπαρχουσών κενών εφημεριακών θέσεων, ως και η συγχρόνος άσκησις των καθηκόντων του εφημερίου και του δημοδιδασκάλου παρ' ενός και του αυτού προσώπου (άρθρ. 1

Α.Ν. 137/67 εν μέρει).

 

2. Οι κατά την προηγούμενην παράγραφον εν ενεργεία δημοδιδάσκαλοι, χειροτονούμενοι και υπηρετούντες και ως εφημέριοι, λαμβάνουν πλήρεις τα αποδοχάς των δύο θέσεων, εντασσόμενοι ως εφημέριοι εις την β΄ μισθολογικήν κατηγορίαν.

 

Τυχόν συνταξιούχοι δημοδιδάσκαλοι, χειροτονούμενοι και υπηρετούντες ως εφημέριοι εις τα εν παραγράφω 1 του παρόντος χωρία, λαμβανούσι πλήρως την σύνταξιν του δημοδιδασκάλου και τον μισθόν του εφημερίου της β΄ μισθολογικής κατηγορίας, μετά δε την και ως εφημερίων κατάληψιν αυτών υπό του ορίου ηλικίας, αμφοτέρας τας συντάξεις (άρθρ. 1 παρ. 2 Α.Ν. 137/67).

 

3. Δημοδιδάσκαλοι, επιθυμούντες να καταταγώσιν εις τον Ιερόν Κλήρον, δικαιούται μεταθέσεως εις Δημοτικά Σχολεία κωμοπόλεων ή χωρίων πληθυσμού κατά των 5.000 κατοίκων, των οποίων η εφημεριακή θέσις είναι κενή, εφ΄ όσον ούτοι

αποδέχονται να υπηρετήσωσι και ως εφημέριοι των κωμοπόλεων ή χωρίων τούτων.

 

Εν περιπτώσει, καθ’ ην η εις τας κωμοπόλεις ή χωρία ταύτα θέσις του δημοδιδασκάλου κατέχεται παρ΄ ετέρου, μη επιθυμούντος να ιερωθή και υπηρετήση και ως εφημέριος, ούτος μετατίθεται υποχρεωτικώς εις ετέραν κενήν θέσην εν τη

αυτή ή άλλη τινί εκπαιδευτική περιφέρεια (άρθρ. 1 παρ. 3 Α.Ν. 137/67).

 

4. Αδιόριστοι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών, αναλαμβάνοντες εδημεριακά καθήκοντα εις τας ως άνω κωμοπόλεις ή χωρία, διορίζονται ως δημοδιδάσκαλοι

εις αυτά εκτός σειράς προτεραιότητος και απολαύουσι των αυτών ως άνω πλεονεκτημάτων (άρθρ. 1 παρ. 4 Α.Ν. 137/67).

 

5. Συνταξιούχοι πρώην δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι μη υπερβάντες το (65ον) έτος της ηλικίας των έχοντες πτυχίον Σχολής τινος Μέσης Εκπαιδεύσεως δύνανται ωσαύτως να χειροτονοηθώσι και τοποθετηθώσιν εις κενάς εφημεριακάς θέσεις. Και ούτοι χειροτονούμενοι και διοριζόμενοι εις κενήν εφημεριακήν θέσιν κωμοπόλεων ή χωρίων, εχόντων πληθυσμόν κάτω των 5.000 κατοίκων, κατά βεβαιώσιν της

οικείας Κοινοτικής Αρχής, τεθεωρημένην υπό της οικείας Αστυνομικής Αρχής, ή απομεμονωμένων χωρίων, λαμβάνουν εξ ολοκλήρου την σύνταξιν των και τον μισθόν εφημερίου της γ΄ μισθολογικής κατηγορίας (άρθρ. 1 παρ. 8 Α.Ν. 137/67).

 

Το κατά την ανωτέρω παρ. 5 ανώτατον όριον ηλικίας δια την χειροτονίαν εμειώθη από το 65ον εις το 60ον έτος δια του άρθρ. 5 Ν.Δ. 457/1970 (κατωτ. αριθ. 35).

 

6. Οι ούτω μέλλοντες να καταταγώσιν εις τον Ιερόν Κλήρον υποχρεούνται να παρακολουθησώσι βραχείαν και ταχύρρυθμον Εκκλησιαστικήν Εκπαίδευσιν του τύπου

των Σχολών Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως κατά τα εν τω περί Εκκλησιαστικής Παιδείας Κανονισμώ οριζόμενα (άρθρ. 1 παρ. 5 Α.Ν. 137/67).

 

7. Οι υπηρετούντες ως καθηγηταί είτε εν τη δημόσια είτε εν τη ιδιωτικήν Μέση Εκπαίδευση έχοντες τα κανονικά και νόμιμα προσόντα δύνανται να χειροτονηθώσιν ως εφημέριοι εις κενάς εφημεριακάς θέσεις. Μετά την χειροτονίαν των εις ιερείς, δύνανται να διατηρησώσι και την ην κατέχουν εν τη Μ. Εκπαίδευση θέσιν των, λαμβάνοντας τας ελάμβανον αποδοχάς, μισθοδοτούμενοι δε επί πλέον δι’ ολόκληρον του μισθού του δια την β΄ κατηγορίαν εφημερίων προβλεπομένου.

 

Ούτοι συνταξιοδοτούμενοι μετά ταύτα λαμβάνουν αμφοτέρας τας δι’ εκάστην των ας κατέχουσιν θέσεων προβλεπομένας συντάξεις (άρθρ. 1 παρ. 6 Α.Ν. 137/67).

 

8. Ομοίως δύνανται να χειροτονηθώσι και τοποθετηθώσιν εις κενάς εφημερικάς θέσεις συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί ως και οι λοιποί συνταξιούχοι πτυχιούχοι Ανωτάτης Σχολής, λαμβάνοντες εξ ολοκλήρου και την σύνταξιν των και τον μισθόν του εφημερίου β΄ κατηγορίας (άρθρ. 1 παρ. 7 Α.Ν. 137/67).

 

9. Άπαντες οι ανωτέρω, εξαιρουμένων των ήδη πτυχιούχων Θεολογίας ή Ιερατικής Σχολής, ή Ανωτέρου τινός Εκκλ. Φροντιστηρίου, υποχρεούνται να διακούσωσιν ειδικήν σειρά μαθημάτων, κατά τα εν τω περί Εκκλησιαστικής Παιδείας Κανονισμώ οριζόμενα. Μετά την επιτυχή λήξιν της μετεκπαιδεύσεώς των ούτοι προάγονται εις την κατά ένα βαθμόν ανωτέραν μισθολογικήν κατηγορίαν (άρθρ. 1 παρ. 9 Α.Ν. 137/67).

 

10. Οι εκ των ανωτέρω εν ενεργεία εκπαιδευτικοί κατά το διάστημα της εις Εκκλησιαστικάς Σχολάς μετεκπαιδεύσεώς των θεωρούνται διατελούντες εν εκπαιδευτική αδεία και λαμβάνουσι πλήρεις τας αποδοχάς την ην κατέχουσι θέσεως (άρθρ. 1 παρ. 10 Α.Ν. 137/67)

 

 

Άρθρον 36

 

1. Ο υποψήφιος εφημεριακής θέσεως οφείλει να υποβάλη εις τον οικείον Αρχιερέα, εντός της υπ΄ αυτού εν τη σχετική προκηρύξει οριζομένης προθεσμίας, έγγραφον αίτησιν, συνοδευόμενην υπό:

 

α) Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου της τελευταίας αυτού διαμονής και του τόπου της καταγωγής, ότι δεν κατεδικασθή εις βαθμόν κακουργήματος ή πλημμελήματος εκ των εν άρθροις 59 έως 61 του Ποιν. Κώδικος οριζομένων, ανεξαρτήτως της επιβληθείσης ποινής.

 

Το Ποινικόν Μητρώον υποχρεούται, όπως βεβαιώση την ποινικήν κατάστασιν, ως βεβαιοί ταύτην  και προς τα δικαστικάς αρχάς (άρθρ. 48 παρ. 1α Α.Ν. 2200/40 ως συνεπληρώθη).

 

β) Απολυτηρίου του Στρατού ή πιστοποιητικού απαλλαγής από πάσης στρατιωτικής υποχρεώσεως.

 

γ) Πιστοποιητικού περί της νομιμοφροσύνης του συμφώνως τω Α.Ν. 516/68.

 

δ) Αποδεικτικού σπουδών αυτού.

 

ε) Πιστοποιητικού του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητος περί ιθαγένειας και του έτους της γεννήσεως.

 

στ) Πιστοποιητικού της αρμοδίας Εκκλ. Αρχής, ότι ο υποψήφιος και η σύζυγός του έχουν έλθει εις πρώτον γάμον.

 

ζ) Κανονικής συμμαρτυρίας, κατά τα παραδεδεγμένα υπό της Εκκλησίας.

 

η) Πιστοποιητικού της Πρωτοβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής του Ν. 1811/1951 περί κώδικος καταστάσεως των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων. Το πιστοποιητικόν

τούτο περί της υγείας και αρτιμελείας των υποψηφίων εφημεριών συνοδεύεται υπ΄ ακτινογραφίας του θώρακος και δέον, συν τοις άλλοις, να καθορίζη, ότι ούτοι δεν πάσχουν εξ οιωνδήποτε των δι’ αποφάσεως της Ι. Συνόδου οριζομένων νόσων.

 

θ) Πιστοποιητικού του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών της τελευταίας αυτού διαμονής, ως και του τόπου της καταγωγής, ότι δεν καταδιώκεται δι’ αξιόποινον τινα πράξιν, ουδέ εκκρεμεί κατ’ αυτού κατηγορία δια τοιαύτην (άρθρ. 48 Α.Ν.

2200/40 ως ετροποποιήθη).

 

 

Άρθρον 37

 

1. Ο οικείος Μητροπολίτης, μετά την παρέλευσιν της δια του άρθρου 33 του παρόντος οριζομένης μηνιαίας προθεσμίας δια την υποβολήν των πιστοποιητικών, και εντός των επομένων δέκα πέντε ημερών, μετά τον έλεγχον των υποβληθέντων

εγγράφων, ανακηρύσσει τους υποψηφίους δια πράξεως αυτού, κοινοποιουμένης επί αποδείξει προς το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον. Τούτο επικολλά αυτήν εις την θύραν του Ναού, ο δ΄ εφημέριος την αναγιγνώσκει επ’ εκκλησίας, υποβαλλομένου

υπό του Εκκλ. Συμβουλίου προς τον οικείον Αρχιερέα αποδεικτικού της γενομένης επικολλήσεως και της αναγνώσεώς του (άρθρ. 49 Α.Ν. 2200/40 ως ετροποποιήθη).

 

2. Εντός 15νθημέρου από της πρώτης ημέρας της κατά την διάταξιν της προηγουμένης παραγράφου θυροκολλήσεως δικαιούνται τόσον οι Εκκλ. Σύμβουλοι όσον και πας ενορίτης να υποβάλωσιν εις τον οικείον Μητροπολίτην εγγράφως

οιανδήποτε πληροφορίαν ή ένστασιν, αφορώσαν εις τινα των υποψηφίων.

 

Παρελθούσης της ως άνω προθεσμίας, ο οικείος Μητροπολίτης αποφαίνεται επί των υποψηφίων και, εφ΄ όσον ήθελεν εκλέξει τινα εξ αυτών, κοινοποιεί την περί τούτου απόφασίν του εις το οικείον Εκκλ. Συμβούλιον. Τούτο υποχρεούται άμα τη κοινοποιήσει, όπως προβή εις την επί 15ήμερον θυροκόλλησιν της αποφάσεως (άρθρ. 49 παρ. 2 Α.Ν. 2200/40).

 

3. Κατά της αποφάσεως του οικείου Αρχιερέως χωρεί προσφυγή ενώπιον της επί των Κανονικών ζητημάτων Μ.Σ.Ε. εντός δεκαημέρου από της τελευταίας ημέρας της κατά την διάταξιν της προηγουμένης παραγράφου θυροκολλήσεως. Η προσφυγή ασκείται υφ' οιουδήποτε των υποψηφίων ή των ενοριτών, δι’ εγγράφου απευθυνομένου εις τον οικείον Αρχιερέα, υποχρεούμενον εντός εβδομάδας να διαβιβάση τούτο μεθ΄ όλου του σχηματισθέντος από της αρχής της διαδικασίας φακέλλου εις την επί των Κανονικών ζητημάτων Μ.Σ.Ε. η οποία και εκδικάζει την προσφυγήν.

 

Προ της πληρώσεως των ανωτέρω διατυπώσεων και της εκπνοής των προθεσμιών απαγορεύεται η χειροτονία του υποψηφίου (άρθρ. 49 παρ. 3 Α.Ν. 2200/40 εν μέρει).

 

4. Εάν ο προκριθείς υπό του οικείου Μητροπολίτου όπως χειροτονηθή δεν προσέλθει εντός της υπ΄ αυτού οριζομένης προθεσμίας θεωρείται μη αποδεξάμενος την εκλογήν (άρθρ. 49 παρ. 4 Α.Ν. 2200/40 ως συνεπληρώθη).

 

 

Άρθρον 38

 

1. Ο διορισμός εφημεριών εις Παρεκκλήσια και εις Ναούς Κοιμητηρίων και Φιλανθρωπικών, Εκπαιδευτικών, Σωφρονιστικών κ.λ.π. Ιδρυμάτων, ως και η από τούτων μετάθεσις εις ετέρας εκκλησιαστικάς θέσεις, γίνεται, μετά πρότασιν της Διοικήσεως του Ιδρύματος υπό του οικείου Μητροπολίτου, εκ των εχόντων τα δια την πόλιν, εν ή ταύτα κείνται, απαιτούμενα υπό του παρόντος Κανονισμού προσόντα (άρθρ. 50 παρ. 1 εδ. 1 Α.Ν. 2200/40).

 

Το όριον ηλικίας εισόδου εις την υπηρεσίαν των εφημεριών των Ναών τούτων είτε ανηκόντων εις το Δημόσιον είτε εις Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως αυξάνεται κατά δέκα έτη, το δε τοιούτον της εκ της υπηρεσίας

των ταύτης εξόδου των ορίζεται οίον το των εφημεριών των ενοριακών Ναών, η δε διαβάθμισις των θέσεων των ιερέων τούτων, προκειμένου περί πτυχιούχων Θεολογικών Σχολών, ορίζεται και μέχρι του δευτέρου βαθμού κατά τροποποίησιν

των κειμένων γενικών ειδικών διατάξεων.

 

2. Η αναζήτησις εφημεριών, εχόντων τα νόμιμα προσόντα, γίνεται δια δημοσιεύσεως εις το Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ή και εις μίαν των τοπικών εφημερίδων, τασσομένης μηνιαίας προθεσμίας, μετά την λήξιν της οποίας, μη παρουσιαζομένου υποψηφίου κεκτημένου τα προσόντα, καλούνται δι’ ομοίας

προκηρύξεως οι κεκτημένοι τα της επομένης κατηγορίας προσόντα και ούτω καθ’ εξής, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογίαν των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του παρόντος (άρθρ. 50 παρ. 1 εδ. 2 Α.Ν. 2200/40).

 

3. Αι οργανικαί θέσεις των εφημερίων, των υπό την διοίκησιν του Ο.Δ.Δ.Ε.Π. υπαγομένων Εξωκκλησιών και Περεκκλησιών, ορίζονται δι’ αποφάσεως της επί των Οικονομικών Μ.Σ.Ε., μη δυνάμεναι εν πάση περιπτώσει να υπερβώσι τας δύο δι’ έκαστον τούτων. Οι εφημέριοι των Ναών τούτων διορίζονται ή μετατίθενται υπό του οικείου Μητροπολίτου (άρθρ. 50 παρ. 3 Α.Ν. 2200/40).

 

 

Άρθρον 39

 

1. Εις πόλεις, εχούσας πληθυσμόν άνω των 100.000 κατοίκων, εν εκάστη ενορία μέχρι 600 οικογενειών διορίζεται εις εφημέριος.

 

Εις ταύτην δύναται να προστεθή και δεύτερος εφημέριος, ότν ο αριθμός των οικογενειών υπερβή τας χιλίας, τρίτος όταν ο αριθμός τούτων υπερβή τας δύο χιλιάδας, τέταρτος δε και εφ΄ εξής ανά χιλίας και πλέον εκάστοτε οικογενείας.

 

Επί πλειόνων εφημεριών του αυτού ενοριακού Ναού και εν περιπτώσει διαιρέσεως της ενορίας εις τμήματα, ο οικείος Αρχιερεύς υποχρεούται, όπως δι’ αποφάσεως αυτού καθορίζη το τμήμα της εφημερίας εκάστου συνεχές και κατ’ ανάλογον 

αριθμόν οικογενειών (άρθρ. 51 παρ. 1 Α.Ν. 2200/40).

 

2. Εις πόλεις, εχούσας πληθυσμόν 100.000 κατοίκων, εν εκάστη ενορία αριθμούση μέχρι 400 οικογενειών διορίζεται εις εφημέριος, δεύτερος δε δύναται να διορισθή, όταν ο αριθμός ούτος των οικογενειών υπερβή τας 600 και τρίτος,

όταν ο αριθμός ούτος υπερβή τας 1.200 (άρθρ. 51 παρ. 2 Α.Ν. 2200/40).

 

3. Εν πόλεσι και νήσοις πληθυσμού μέχρι 100.000 κατοίκων, εξ ων τουλάχιστον το εν τρίτον είναι αλλαδαποί ή αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι, δύναται αποφάσει της επί της Ενοριακής Διοργανώσεως Μ.Σ.Ε. εν ενορία αριθμούση άνω των 400 οικογενειών να προστεθή και δεύτερος εφημέριος (άρθρ. 51 παρ. 3 Α.Ν. 2200/40 εν μέρει).

 

4. Εις Κοινότητας, αποτελούσας ανεγνωρισμένον κέντρον παραθερισμού και εχούσας τουλάχιστον 400 μονίμους οικογενείας, δύναται να προστεθή και δεύτερος εφημέριος αποφάσει του οικείου Μητροπολίτου και μετά σύμφωνον γνώμην της επί της Ενοριακής Διοργανώσεως Μ.Σ.Ε. (άρθρ. 51 παρ. 4 Α.Ν. 2200/40 εν μέρει).

 

5. Εις ενορίας νήσων, εχουσών ένα μόνον ενοριακόν Ναόν, ένθα ο εφημέριος υπερέβη μεν το 60ον έτος της ηλικίας του, κατά την κρίσιν όμως του οικείου Μητροπολίτου και μετά γνωμοδότησιν της οικείας Πρωτοβαθμίου Υγειονομικής

Επιτροπής δεν επαρκεί ούτος προς εξυπηρέτησιν των θρησκευτικών αναγκών των ενοριτών του, επιτρέπεται ο διορισμός και δευτέρου εφημερίου, τηρουμένης της υπό του παρόντος Κανονισμού προβλεπομένης διαδικασίας εκλογής (άρθρ. 51 παρ. 5 Α.Ν. 2200/40 εν μέρει).

 

6. Ασχέτως του αριθμού οικογενειών ενορίας τινός, εφ΄ όσον αι πνευματικαί αυτής ανάγκαι απαιτούσι τον διορισμόν κληρικού καταλλήλου δια το κήρυγμα, την εξομολόγησιν, την κατηχητικήν διακονίαν και τα παρόμοια, δύναται ο Μητροπολίτης να διορίζη ως έκτακτον εφημέριον και Ιεροκήρυκα τοιούτον κληρικόν εκ των εχόντων τα νόμιμα προσόντα ιερομονάχων των εις Μονάς εγγεγραμμένων. Ούτος εντασσόμενος εις ην δικαιούται βάσει των προσόντων αυτού

μισθολογικήν κατηγορίαν, δύναται να έχη δικαιοδοσίαν επί πλειόνων και μέχρι 10 ενοριών εχουσών ανάγκην του κατά τα άνω πνευματικού έργου κατά την κρίσιν του Μητροπολίτου, υπό τον όρον όπως ούτος περιορίζηται εις τα ανωτέρω πνευματικά καθήκοντα άνευ οιασδήποτε αναμίξεως εις τα καθήκοντα και δικαιώματα των εφημερίων (άρθρ. 51 παρ. 6 Α.Ν. 2200/40 εν μέρει).

 

                                                                                          

 

Άρθρον 40

 

1.Αι οργανικαί θέσεις των εφημερίων ενοριακών Ναών της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι 8.000 ως δια Β/Δ/τος ορίζεται (άρθρο 24 παρ. 3 Ν.Δ. 126/69)

 

Οι τυχόν πέραν του αριθμού τούτου υπηρετούντες εφημέριοι διατηρούνται εν τη υπηρεσία μέχρι της καθ οιανδήποτε τρόπον εξ αυτής εξόδου αυτών. Ο αριθμός των εφημερίων δεν συμπίπτει προς τον αριθμόν των ενοριών.

 

2.Δι Υπουργικών εκδιδομένων υπό των Υπουργών Οικονομικών και της Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά γνώμην του οικείου Μητροπολιτικού Εκκλ. Συμβουλίου και πρότασιν των επί της Ενοριακής Διοργανώσεως και επί των

Οικονομικών Μονίμων Συνοδικών Επιτροπών θέλουσι καθορισθή εντός του κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άθρο οριζομένου ορίου αι οργανικαί θέσεις των εφημερίων των ενοριακών Ναών της Εκκλησίας της Ελλάδος ως και αι τυχόν συγχωνευτέαι ενορίαι.


Είδος Νομοθετήματος : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
το άρθρο είναι διαθέσιμο και σε μορφή PDF
Αριθμός ΦΕΚ : Β΄ 173
'Ετος : 1970


για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.