ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 25.9.1833 (Διάλυση Ιερών Μονών)

 

 

                                                                                 OΘΩΝ
                                                                   ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επί τη προτάσει του επί των Εκκλησιαστικών και της Παιδείας Γραμματέως Ημών 28 Αυγούστου (9 7μβρίου) 1833, περί φορολογίας και μισθώσεως των μοναστηριακών, διατάττομεν.

 

Α΄. Κατά την αναφοράν της Συνόδου, όλα τα εγκαταλελειμμένα ήδη και έρημα μοναστήρια και μοναστηριακά κτήματα θέλουν εισοδεύεσθαι από του νυν δια των Γενικών Εφόρων εις λογαριασμόν του δημοσίου και προς την σκοπουμένην βελτίωσιν των Εκκλησιαστικών και της Παιδείας.

 

Β΄. Υπό την αυτήν κατηγορίαν υπάγονται και τα εν τω υπό γράμμα Β καταλόγω της Ιεράς Συνόδου σημειούμενα μοναστήρια, εν οις ολίγοι τινες μονάζουν ακόμη και νυν, όχι πλέον των 6 μοναχών, αφού ούτοι μετατεθώσιν εις άλλα μοναστήρια.

 

Γ΄. Προς τούτο θέλουν προσκληθή οι Νομάρχαι να αναφέρωσιν εις ποιον των διατηρουμένων μοναστηρίων επιθυμούν να μετατεθούν οι μοναχοί ούτοι, κατά την αναφοράν τούτων η Γραμματεία συνεννοηθείσα μετά της Συνόδου, θέλει ενεργήσει, όσον ένεστι τάχιον και καταλληλότερον, την ποθουμένην ενός εκάστου μετάθεσιν

 

Δ΄. Όλων τούτων των μοναστηριακών (κτημάτων) και των αυτοίς προσανηκόντων δικαιωμάτων και κινητών θέλουν εκτεθή και διευθυνθή εις την Γραμματείαν ακριβείς περιγραφικοί κατάλογοι μετά περιληπτικών αναφορών περί της επωφελεστέρας χρήσεώς των, αλλ’ άνευ τινος αναβολής πρέπει να διαταχθή η απόπειρα της επί ωρισμένω χρόνω μισθώσεως περί την διαρρήδην επιφύλαξιν του δικαιώματος της ανωτάτης εγκρίσεως, προς επιτυχίαν της οποίας πρέπει να τεθώσιν υπ’ όψιν αι από τους υπαλλήλους Αρχάς γενόμεναι διαπραγματεύσεις.

 

Ε΄. Αι περί της μισθώσεως αυτής συνθέσεις θέλουν αφεθή κατ’ ανάγκην εις τας εξωτερικάς Αρχάς (τους Νομάρχας), επειδή ούτε το ποσόν και ποιόν των πραγμάτων τούτων, ούτε αι τοπικαί σχέσεις ειν’ ακριβώς γνωστά, ουδ’ εκ των προκειμένων πρακτικών δυνατόν να εξακριβωθούν · αλλ’ εν τούτοις δεν πρέπει να παραμεληθή η δια σχετικών αξιοχρέων εγγυήσεων εκ μέρους των μισθωτών εξασφάλισις του δημοσίου, καθ’ όσον οι μισθωταί ούτοι δεν είναι ικανώς γνωστά, μ’ όλα τα δικανικά χαρακτηριστικά εφοδιασμένα, υποκείμενα.

 

ΣΤ΄. Ως προς την μίσθωσιν των μοναστηρίων (υπό αριθ. 2), εν οις μονάζουσι κατά το παρόν ολίγοι τινες ακόμη μοναχοί, θέλουν προτιμηθή αυτοί τούτοι ως μισθωταί, και αφεθή ως τοιούτοι εις την κάρπωσιν των μοναστηριακών, εάν τυχόν δεν προκρίνουν, ως ανωτέρω ερρέθη, να μεταβώσιν εις αλλά διατηρητέα μοναστήρια…

 

Ζ΄. Όλων τούτων των προϊόντων (φόρων) η είσπραξις θέλει αφεθή καταλλήλως εις τους Νομάρχας δι’ ων θέλουν αποστέλλεσθαι εις το ταμείον της Επικρατείας, το οποίον θέλη κρατεί ιδιαίτερον περί τούτου λογαριασμόν

 

Θ΄. Η διαχείρισις των προς βελτίωσιν των Εκκλησιαστικών και σχολείων προσδιορισμένων τούτων εισοδημάτων ανήκει αποκλειστικώς εις την Ημετέραν επί των Εκκλησιαστικών και της Παιδείας Γραμματείαν.

 

 


Είδος Νομοθετήματος : ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός ΦΕΚ : αδημοσίευτο
'Ετος : 0


για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.