ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΣτΕ 1433/2002
Αριθμός Απόφασης : 1433
'Ετος : 2002
Δικαστήριο : Συμβούλιο της Επικρατείας


Αριθμός 1433/2002

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 19η Δεκεμβρίου 2001, με την εξής σύνθεση : Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Ν. Ρόζος, Αθ. Ράντος, Σύμβουλοι, Β. Καμπίτση, Κ. Κουσούλης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Γ. Σακελλαρίου, Γραμματέας του Ε΄ Τμήματος.

Δια να δικάσει την από 15 Νοεμβρίου 1999 αίτηση :

του Μητροπολίτη Αττικής Π.Μ. (κατά κόσμον Α.), κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Γ. Λ. αριθμός 32, ο οποίος δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,

κατά της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Σούζα (Α.Μ. 7620), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

και κατά των παρεμβαινόντων : 1) Ε. Συλλόγου με την επωνυμία "ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ" που εδρεύει στον Κάλαμο Αττικής, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Νεράντζη (Α.Μ. 4030), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και 2) Ι. Μ. "Ι. Σ. ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΔΡΩΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ - ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ", που εδρεύει στον Κάλαμο Αττικής, η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Διονύσιο Πελέκη (Α.Μ. 4030), που τον διόρισε με πληρεξούσιο.

Με την αίτηση ο αιτών Μητροπολίτης ζητεί να ακυρωθεί η απόφαση της Διαρκούς Ι. Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος, που ελήφθη κατά την Μ. Συνεδρία της 31.8.1999 (Σ. Π. 142η), με την οποία αφ' ενός μεν ανεκλήθη προηγούμενη απόφασή της με ημερομηνία 2.9.1997, που αφορούσε την κατάργηση της Σ. και Συνοδικής αξίας της Ι. Μ. (Ι.Μ.) του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου στον Κάλαμο Αττικής και την επανυπαγωγή της στην Ι. Μητρόπολη Αττικής, αφ’ ετέρου δε αναγνωρίσθηκε και αναγορεύθηκε η Μ. αυτή ως Συνοδική και Σ. και κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητού, Συμβούλου, Αθ. Ράντου.Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της Εκκλησίας της Ελλάδος και τους πληρεξουσίους των παρεμβαινόντων, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως.Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Ε ί δ ε τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α  κ α ι  ε σ κ έ φ θ η  κ α τ ά  τ ο  ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχουν καταβληθή τα κατά νόμο τέλη και το παράβολο (διπλότυπα εισπράξεως υπ' αριθ. 2682440, 2682441 έτους 1999 της ΔΟΥ Ενσήμων και Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών και ειδικό έντυπο παραβόλου υπ' αριθ. 1663847, σειρά Α΄).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, ο αιτών ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος, που ελήφθη κατά την ΜΒ Συνεδρία της 31.8.1999 (Συνοδ. Περίοδος 142η), με την οποία αφ' ενός μεν ανεκλήθη προηγούμενη απόφασή της με ημερομηνία 2.9. 1997, που αφορούσε την κατάργηση της Σταυροπηγιακής και Συνοδικής αξίας της Ιεράς Μονής (Ι.Μ.) του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου στον Κάλαμο Αττικής και την επανυπαγωγή της στην Ιερά Μητρόπολη Αττικής, αφ' ετέρου δε αναγνωρίσθηκε και αναγορεύθηκε η Μονή αυτή ως Συνοδική και Σταυροπηγιακή. Στην δίκη παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως με χωριστά δικόγραφα η ανωτέρω Ιερά Μονή και ο σύλλογος με την επωνυμία "΄Αγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος".

3. Επειδή, η υπόθεση, αφορώσα στην οργάνωση και λειτουργία Ιεράς Μονής που αποτελεί, κατά τον νόμο (άρθρο 1 παρ. 4 ν. 590/1977), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, υπάγεται, κατ' άρθρο 14 παρ. 8 περ. ζ του π.δ/τος 18/ 1989, στην αρμοδιότητα του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον του οποίου, συνεπώς, νομίμως εισάγεται, δεδομένου ότι συζητήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του π.δ/τος 361/2001, Α΄ 244 (βλ. άρθρο 7 παρ. 1 και 2 αυτού), με το οποίο η σχετική αρμοδιότητα περιήλθε στο Γ΄ Τμήμα του Δικαστηρίου.

4. Επειδή, κατά νόμο, (άρθρο 39 παρ. 2 και 6 ν. 590/1977) ο χαρακτηρισμός Ιεράς Μονής ως Συνοδικής Σταυροπηγιακής έχει, εκτός από πνευματικής φύσεως συνέπειες, και συνέπειες διοικητικής φύσεως, όπως είναι η υπαγωγή της, ως ν.π.δ.δ., στην εποπτεία και στον έλεγχο νομιμότητος της οικονομικής της διαχειρίσεως από την Δ.Ι.Σ. αντί του επιχωρίου Μητροπολίτη. Συνεπώς, η προσβαλλομένη πράξη, η οποία αφορά τον χαρακτηρισμό της παρεμβαινούσης Ι.Μ. ως Συνοδικής Σταυροπηγιακής, υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

5. Επειδή, ο αιτών, με την ιδιότητα του επιχώριου Μητροπολίτη που διεκδικεί την επανυπαγωγή της Ι.Μ. στην πνευματική και διοικητική του εποπτεία, με έννομο συμφέρον ασκεί την κρινομένη αίτηση. Εξ άλλου, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως τόσο η Ι.Μ., της οποίας αμφισβητείται η πνευματική και διοικητική υπαγωγή, όσο και ο σύλλογος "΄Αγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος", που συμμετέσχε, κατά τα προσκομιζόμενα στοιχεία, στην διαδικασία ιδρύσεώς της. 6. Επειδή, κατά το άρθρο 39 παρ. 2 του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 590/1977, Α΄ 146), "Εν τη Εκκλησία της Ελλάδος λειτουργούν Ιεραί Μοναί, τελούσαι υπό την πνευματικήν εποπτείαν του επιχωρίου Αρχιερέως, και Συνοδικαί Σταυροπηγιακαί Ιεραί Μοναί, τελούσαι υπό την πνευματικήν εποπτείαν της Δ.Ι.Σ.", κατά δε την παρ. 3 του αυτού άρθρου, "Η ίδρυσις νέων και η διάλυσις ή συγχώνευσις υφισταμένων Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος συντελείται διά Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου, μετά σύμφωνον γνώμην του επιχωρίου Αρχιερέως και έγκρισιν της Δ.Ι.Σ., προτάσει του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ...".

7. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία του φακέλου, με το π.δ. 210/1989 (Α΄ 98) ιδρύθηκε στον Κάλαμο Αττικής η Ιερά Ανδρική Κοινοβιακή Μονή Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, υπαγομένη στην πνευματική δικαιοδοσία της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής. Με το π.δ. 56/1994 (Α΄ 39/21.3.1994), το οποίο, μη προσβληθέν με αίτηση ακυρώσεως και μη καταργηθέν, εξακολουθεί να ισχύει, ιδρύθηκε στον αυτό χώρο, με την αυτή ονομασία, με την αυτή περιουσία και με πρωτοβουλία των αυτών προσώπων Ι.Μ. άλλου τύπου, δηλαδή Σταυροπηγιακή και Συνοδική, υπαγομένη στην πνευματική δικαιοδοσία της Δ.Ι.Σ. Με την έκδοση του τελευταίου αυτού π.δ/τος, που έγινε κατόπιν της μνημονευομένης στο προοίμιό του σύμφωνης γνώμης του τοποτηρητού του τότε χηρεύοντος Μητροπολιτικού Θρόνου Αττικής Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος και εγκρίσεως της Δ.Ι.Σ., πρέπει, εν όψει των ανωτέρω, να θεωρηθή ότι το προηγούμενο π.δ. απώλεσε το αντικείμενό του και καταργήθηκε, με τον τρόπο αυτόν, σιωπηρώς. Ο ήδη αιτών Μητροπολίτης Αττικής, με το υπ' αριθ. πρωτ. Δ. 740/25.7.1994 έγγραφό του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξεδήλωσε, μετά την εν τω μεταξύ εκλογή του, την διαφωνία του με την, έχουσα ήδη τότε περατωθή, διαδικασία ιδρύσεως ("μετατροπής") της Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Ι.Μ. και εζήτησε την "διακοπή" της. Μετά την διαπίστωση ότι η νέα Ι.Μ. είχε ήδη ιδρυθή, και μετά την αποτυχία διαμεσολαβητικών προσπαθειών επιλύσεως του ζητήματος, η Δ.Ι.Σ., με απόφασή της που ελήφθη κατά την Συνεδρία Α΄ της 2.9.1997 (Συνοδ. Περίοδος 141η), ενέκρινε την κατάργηση της Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Ι.Μ. και την επανυπαγωγή της στην Ι. Μητρόπολη Αττικής. Η σχετική όμως διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε με την έκδοση του κατά νόμο προεδρικού διατάγματος, για τον λόγο ότι η Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το υπ' αριθ. πρωτ. Α1/ 463/Π.Ε./Ι/43/30.1. 1998 έγγραφό της, του οποίου η νομιμότητα δεν αμφισβητήθηκε, εν πάση περιπτώσει, από τον αιτούντα ενώπιον δικαστηρίου, εζήτησε την επανεξέταση του θέματος από την Δ.Ι.Σ. για λόγους νομιμότητος. Με την προσβαλλομένη απόφαση η Δ.Ι.Σ., κατ' ανάκληση της προηγουμένης από 2.9.1997 αποφάσεώς της, αναγνώρισε και αναγόρευσε την παρεμβαίνουσα Ι.Μ. σε Συνοδική και Σταυροπηγιακή. Υπό τα δεδομένα όμως αυτά, η προσβαλλομένη πράξη, με την οποία η Δ.Ι.Σ. εκδηλώνει την εμμονή της στο ούτως ή άλλως ισχύον, δυνάμει αρμοδίως εκδοθείσης πολιτειακής πράξεως, δηλαδή του ιδρυτικού της παρεμβαινούσης Ι.Μ. π.δ/τος, το οποίο, κατά τα ήδη εκτεθέντα, εξακολουθεί να ισχύει, καθεστώς της Ι.Μ. ως Συνοδικής και Σταυροπηγιακής, στερείται εκτελεστού χαρακτήρος και η κατ’ αυτής στρεφομένη αίτηση ακυρώσεως πρέπει, για τον λόγο αυτόν, να απορριφθή ως απαράδεκτη, ενώ πρέπει να γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις.

Δ ι α  τ α ύ τ α

Απορρίπτει την κρινομένη αίτηση.Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.Δέχεται τις παρεμβάσεις.Επιβάλλει εις βάρος του αιτούντος την δικαστική δαπάνη της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία ανέρχεται στο ποσόν των τριακοσίων ογδόντα (380) ευρώ, και των παρεμβαινόντων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα (530) ευρώ για κάθε παρέμβαση.Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 10 Ιανουαρίου 2002 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2002.

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος Κ. Μενουδάκος
Η Γραμματέας του Ε΄ Τμήματος Γ. Σακελλαρίου

για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.