ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΣτΕ 3533/1986
Αριθμός Απόφασης : 3533
'Ετος : 1986
Δικαστήριο : Συμβούλιο της Επικρατείας


Αριθμός 3533/1986
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
 

Δια της υπό κρίσιν εφέσεως, ατελώς και άνευ καταβολής παραβόλου κατά νόμον ασκουμένης, ζητείται υπό του εκκαλούντος Υπουργού Παιδείας η εξαφάνισις ή άλλως η μεταρρύθμισις της 1700/1983 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, δια της οποίας ηκυρώθη η άρνησις διορισμού
της εφεσιβλήτου ως φιλολόγου καθηγητρίας εις την Μέσην Εκπαίδευσιν επί τη αιτιολογία ότι η εφεσίβλητος είναι "μάρτυς του Ιεχωβά".

Η επί ακυρώσει προσβληθείσα άρνησις διορισμού της εφεσιβλήτου επί τη αιτιολογία ότι είναι "μάρτυς του Ιεχωβά" ήτοι οπαδός θρησκείας γνωστής, εχούσης δοξασίας και λατρείαν φανεράν (βλ. ΣτΕ 2105/75 πρβλ.2484/1980), δεν ευρίσκει νόμιμον έρεισμα ούτε εις τας ειδικάς περί προσόντων των εκπαιδευτικών λειτουργών διατάξεις των άρθ. 35 και 82 του ν. 309/1976 ούτε και τας γενικάς περί προσόντων διατάξεις των άρθ.18 έως 26, 70 έως
76,77 έως 84 και 205 και 206 του π.δ/τος 611/77 (Υπαλληλικού Κώδικος) μη περιλαμβανούσας κώλυμα διορισμού με βάσιν το θρήσκευμα του υποψηφίου. Δεν δύναται δε να εύρη έρεισμα νόμιμον ουδέν εμμέσως εις τας διατάξεις του άρθ.3 παρ.1 και 16 παρ.2 του Συντάγματος ουδέ εις τας γενικάς περί της αποστολής της Μέσης Παιδείας διατάξεις των άρθ.26 παρ.1 και 29 του ν. 309/1976 εν όψει του ότι κυρία αποστολή των καθηγητών των φιλολογικών μαθημάτων δεν είναι η, ης γίνεται εν τη εφέσει επίκλησις ανάπτυξις της θρησκευτικής συνειδήσεως των μαθητών, δια την οποίαν προφανώς θα ήτο ακατάλληλος ως εκπαιδευτικός, ο οπαδός ετέρας θρησκείας και ουχί του ορθοδόξου δόγματος, προκειμένου βεβαίως περί των μαθητών των ελληνικών γυμνασίων και λυκείων οι οποίοι κατά συντριπτικήν πλειοψηφίαν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Οθεν, εν όψει των περί ισότητος και ανεξιθρησκείας διατάξεων του Συντάγματος (άρθ.4 και 13 παρ.1) δημιουργία κωλύματος εν προκειμένω δεν θα ήτο συνταγματικώς ανεκτή, δοθέντος ότι, ως προεξετέθη, η φύσις των ανατιθεμένων έργων δεν συνδέεται αναγκαίως με την μετάδοσιν ιδεών, αρρήκτως συνυφασμένων προς τα διδάγματα της Ανατολικής του
Χριστού Εκκλησίας. Ούτω κρίναν και το δικάσαν εφετείο ορθώς το νόμον ηρμήνευσε και εφήρμοσε και απορριπτέος ο περί του αντιθέτου λόγος εφέσεως ως και η έφεσις εν τω συνόλω της.

για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.