ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΣτΕ 2926/2001
Αριθμός Απόφασης : 2926
'Ετος : 2001
Δικαστήριο : Συμβούλιο της Επικρατείας


Αριθμός 2926/2001

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ'

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Οκτωβρίου 2000, με την εξής σύνθεση: Γ. Δεληγιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ' Τμήματος, Π. Ν. Φλώρος, Π. Πικραμμένος, Σύμβουλοι, Π. Καρλή, Μ. Παπαδοπούλου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δ. Μουζάκη, Γραμματέας του Γ' Τμήματος.

Για να δικάσει την από 16 Νοεμβρίου 1994 έφεση:

του Α.Π., κατοίκου Αθηνών (Β.), ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Φ. Χ. (Α.Μ. 13145), που τον διόρισε στο ακροατήριο,

κατά του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παρέστη με την Ε. Σκαλτσά, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

και κατά της υπ' αριθμ. 2099/93 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Π. Πικραμμένου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του εκκαλούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους εφέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η έφεση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψη της υπό κρίση εφέσεως.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση εφέσεως έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη και το παράβολο (διπλότυπα υπ' αριθμ. 8674300 και 8675251 του 1994 και ειδικά έντυπα παραβόλου υπ' αριθμ. Α 2678301 και Α 6266069/94).

2. Επειδή, με την έφεση αυτή ζητείται η εξαφάνιση της υπ' αριθμ. 2099/1993 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως του ήδη εκκαλούντος καθηγητή φιλόλογου, κατά της υπ' αριθμ. 6/23.7.1992 αποφάσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως (Υ.Σ.Ε.Ε.). Με τη τελευταία αυτή πράξη, που εκδόθηκε μετά την υπ' αριθμ. 2027/1991 ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επιλέχθηκαν και πάλι για την πλήρωση τριών θέσεων Καθηγητών του κλάδου ΠΕ 2 (φιλολόγων) στα δημόσια εκπαιδευτικά σχολεία Κρήτης, Πάτμου και Τήνου οι εκπαιδευτικοί του παραπάνω κλάδου Δ.Α., Μ.Κ. και Α.Σ., κατά παράλειψη του εκκαλούντος.

3. Επειδή, η επίμαχη επιλογή φιλολόγων έγινε κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του π.δ/τος 292/1977 (Α' 95), όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 12 του π.δ/τος 1025/1977 (Α' 344), και στο οποίο ορίζεται ότι: " η πλήρωσις των θέσεων του εκπαιδευτικού, Μ.Ε. και Σ.Ε. προσωπικού της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως ενεργείται κατόπιν προκηρύξεως συμφώνως προς τας διατάξεις του π.δ. 611/1977". Εξάλλου, στο άρθρο 47 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977 Α' 98) ορίζεται ότι: "1. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται ο διορισμός άνευ διαγωνισμού, εάν ειδικαί ή εξαιρετικαί συνθήκαι επιβάλλουν την τοιαύτην παρέκκλισιν. Εν τοιαύτη περιπτώσει απαιτείται ειδική απόφασις του Υπουργού Πρoεδρίας Κυβερνήσεως ... 2. Ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, δια της κατά την προηγουμένην παράγραφον αποφάσεώς του, καθορίζει απαραιτήτως την διαδικασία ελέγχου των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, συγκροτεί δε προς τούτο ειδικήν, τριμελή τουλάχιστον, επιτροπήν δυνάμενος να ορίση ως τοιαύτην το οικείον υπηρεσιακόν συμβούλιον της ενδιαφερομένης υπηρεσίας. Η επιτροπή καταρτίζει πίνακα, ισχύοντα είτε δε' ολόκληρον την Επικράτειαν, είτε δι' ωρισμένην περιφέρειαν περιλαμβάνουσαν πλείονας νομούς, είτε δι' έναν νομόν ...".

4. Επειδή, από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι όταν επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από τον κανόνα του διαγωνισμού, η πλήρωση των θέσεων των δημοσίων υπηρεσιών με επιλογή (χωρίς διαγωνισμό), το αρμόδιο για την επιλογή συλλογικό όργανο μπορεί να καθορίζει με τρόπο αντικειμενικό τα προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά των υποψηφίων, καθώς και τα λοιπά κριτήρια, με βάση τα οποία θα οδηγηθεί στην κρίση του για το διορισμό στη θέση περί της οποίας εκάστοτε πρόκειται. Ως αξιολογικά κριτήρια επιλογής πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε, συνεκτιμώμενα, όλα τα προσόντα και τα στοιχεία, τα οποία κατά κοινή πείρα μαρτυρούν ουσιαστική καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη θέση. Εξάλλου, η από μέρους του συλλογικού οργάνου στάθμιση και αξιολόγηση των ως άνω προσόντων και κριτηρίων πρέπει να γίνεται αντικειμενικά και ενιαία και πρέπει να παρατίθεται στη σχετική απόφασή του πλήρης αιτιολογία, υπό την έννοια της εκθέσεως των πραγματικών δεδομένων και στοιχείων τα οποία αναφέρονται σε καθένα υποψήφιο, και τα οποία, ενόψει των πιο πάνω προσόντων και κριτηρίων και της κατά συνεκτίμηση σπουδαιότητάς τους οδήγησαν το εν λόγω όργανο στην κρίση του για την επιλογή των καταλληλοτέρων, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος από μέρους του ακυρωτικού δικαστή της εντός των νομίμων ορίων ασκήσεως της διακριτικής ευχερείας της Διοικήσεως. (Σ.Ε. 806/1997, 3901/1996, 1858/1996, 1971/1994).

5. Επειδή, στη προκείμενη περίπτωση από την εκκαλούμενη απόφαση και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την υπ' αριθμ. Α2/739/4.9.1990 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύχθηκε η πλήρωση με επιλογή (χωρίς διαγωνισμό) των κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα εκκλησιαστικά σχολεία, μεταξύ των οποίων και τριών (3) θέσεων καθηγητών του κλάδου ΠΕ-2 (φιλολόγων) για τα εκκλησιαστικά γυμνάσια-λύκεια Κρήτης, Πάτμου και Τήνου. Με την παραπάνω απόφαση ορίστηκε ότι η επιλογή των διοριστέων εκπαιδευτικών θα γίνει από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης "ύστερα από συνέντευξη των υποψηφίων λόγω της ιδιαιτερότητας των σχολείων". Με βάση την προκήρυξη αυτή ο αιτών υπέβαλε αίτηση με τα νόμιμα δικαιολογητικά και ζήτησε να διοριστεί σε μία από τις παραπάνω τρεις (3) θέσεις καθηγητών του κλάδου ΠΕ-2 (φιλολόγων). Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, με την υπ' αριθμ. 11 ΙΙ/7.12.1990 πράξη του επέλεξε ως περισσότερο κατάλληλους για διορισμό τους υποψηφίους: α) Δ.Α., για το εκκλησιαστικό γυμνάσιο - λύκειο Τήνου, β) Μ.Κ., για το εκκλησιαστικό γυμνάσιο-λύκειο Κρήτης και γ) Α.Σ., για το εκκλησιαστικό γυμνάσιο-λύκειο Πάτμου. Στη συνέχεια, με την υπ' αριθμ. Λ2/1302/ 19.12.1990 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι παραπάνω υποψήφιοι διορίστηκαν ως δόκιμοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί στις προαναφερθείσες θέσεις. Οι παραπάνω πράξεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ακυρώθηκαν με την υπ' αριθμ. 2027/1991 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για έλλειψη νόμιμης αιτιολογίας και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση (Υ.Σ.Ε.Ε.) για να ενεργήσει τα νόμιμα, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 6/23.7.1992 πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως με την οποία επιλέγησαν και πάλι για τις προαναφερόμενες θέσεις οι παραπάνω εκπαιδευτικοί Δ.Α., Μ.Κ. και Α.Σ., κατά παράλειψη του ήδη εκκαλούντος. Ειδικότερα, στην παραπάνω πράξη του Υ.Σ.Ε.Ε., αφού παρατίθενται τα προσόντα και στοιχεία καθενός από του υποψηφίους που επιλέγησαν και του εκκαλούντος, η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2027/1991, όλα τα κρίσιμα στοιχεία των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων περιέχεται η αξιολογική κρίση ότι ο Α.Δ. υπερτερεί έναντι του Π. Α., γιατί κατέχει και δεύτερο πτυχίο πέραν του πτυχίου της Φιλοσοφικής και δή το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής, στο οποίο το Συμβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη κρίσιμη σημασία για την υπηρεσία, έτσι ώστε ο χρόνος λήψεως του πτυχίου και η ηλικία του Α. Π., που σ' αυτά υπερτερεί του άλλου (Α.), να παρακάμπτονται. Η κρίση αυτή συμπληρώνεται με τις ακόλουθες διαπιστώσεις και κρίσεις. Η Κ.Μ. έχει πτυχίο με βαθμό άριστα και εντοπιότητα στα Χανιά, πράγμα που αποτελεί βασική προϋπόθεση, διορισμού της στα Χανιά-Κρήτης και πρόβλεψη ότι θα παραμείνει στο σχολείο των Χανίων, ενόψει μάλιστα του ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί διορίζονται στην Εκκλ/κή εκπαίδευση προσωρινά μέχρις ότου διοριστούν στην Β/θμια εκπ/ση και έτσι δημιουργούνται πολλά προβλήματα στα Εκκλ/κά σχολεία. Συνεπώς υπερτερεί αυτή κατά τα ως άνω ουσιώδη και κρίσιμα στοιχεία του Α.Π., ο οποίος έχει πτυχίο Λ. Καλώς, έστω και αν ο τελευταίος υπερτερεί σε ηλικία και χρόνο λήψεως πτυχίου, ως ανωτέρω εκτίθεται στην εισήγηση. Η Σ.Α. έχει εντοπιότητα στην Πάτμο, έχει προϋπηρσία αναπληρωτή στο Εκκλ/κό Γυμν. - Λύκειο Πάτμου. Έτσι έχει βάσιμες προβλέψεις ότι θα παραμείνει στο σχολείο πράγμα που, ως ανωτέρω, το συμβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, ώστε να παρακάμπτονται ο χρόνος λήψεως του πτυχίου και η ηλικία κατά την οποία υπερτερεί ο Π., υπολειπόμενος στα ως άνω ουσιώδη στοιχεία. Έχει δε βαθμό πτυχίου 8,25/52, εγγύζοντα το βαθμό άριστα, ενώ ο Π. έχει βαθμό απλώς λίαν καλώς, χωρίς να προκύπτει όμως αν υπολείπεται και πόσο κατά τούτο. Κατόπιν τούτου επανακρινόμενοι οι ενδιαφερόμενοι επιλέγονται και διορίζονται ως φιλόλογοι οι εξής: Ι) Α.Δ. στο Εκκλ/κό Γυμν. - Λύκειο Τήνου. 2) Κ.Μ. στο Εκκλ/κό Γυμν. - Λύκειο Κρήτης (Χανιά) και 3) Σ.Α. στο Εκκλ/κό Γυμν. - Λύκειο Πάτμου, γιατί υπερτερούν έναντι του Α. Π. στα ως άνω προσόντα, όπως, αναλυτικά κατά περίπτωση αναφέρεται πιο πάνω. Συνεπώς το συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την επιλογή και το διορισμό στις κενές θέσεις των φιλολόγων των: ι) Α.Δ. στο Εκκλ. Γυμν. - Λύκειο Τήνου, 2) Κ.Μ.στο Εκκλ. Γυμν. - Λύκειο Χανίων και 3) Σ.Α. στο Εκκλ. Γυμν. - Λύκειο Πάτμου, απορρίπτοντας την σχετική αίτηση διορισμού του Π. Α., νυν κατοίκου Αθηνών (οδός Β. - ανω Ιλίσια) και κατά την υποβολή της αίτησης διορισμού (24.9.90) κατοίκου Μαραθοκάμπου Σάμου".

6. Επειδή, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της παραπάνω αποφάσεως, αναφέρονται σ' αυτήν τόσο τα αξιολογικά κριτήρια επιλογής τα οποία ετέθησαν και ελήφθησαν υπόψη από το υπηρεσιακό συμβούλιο εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως, όσο και τα προσόντα και τα στοιχεία καθενός από του υποψηφίους, μετά από συγκριτική αξιολόγηση των οποίων, επιλέγησαν οι μνημονευόμενοι στο πρακτικό εκπαιδευτικοί γιατί εκρίθησαν ως καταλληλότεροι έναντι του εκκαλούντος ο οποίος παρελείφθη. Με τα δεδομένα αυτά, η επίμαχη απόφαση έχει νόμιμη και επαρκή αιτιολογία, εφόσον δε έτσι έκρινε και το Διοικητικό Εφετείο που δίκασε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό δεν έσφαλε, κατόπιν αυτού δε πρέπει ν' απορριφθεί ως αβάσιμος ο περί του αντιθέτου λόγος της εφέσεως. Εξάλλου, ο ειδικότερος ισχυρισμός του εκκαλούντος ότι μη νομίμως παρελείφθη από την επιλογή διότι υπερτερούσε στα, κατά την άποψή του, "κύρια" κριτήρια επιλογής, δηλαδή στην ηλικία και τον χρόνο λήψεως του πτυχίου πρέπει και αυτός να απορριφθεί ως αβάσιμος, αφενός διότι, όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό, τα παραπάνω κριτήρια δεν ετέθησαν από το υπηρεσιακό συμβούλιο ως "κύρια", όπως ο εκκαλών αβασίμως ισχυρίζεται αλλά ως ισότιμα με τα κριτήρια του βαθμού του πτυχίου και του τόπου καταγωγής, ενώ εξάλλου η πρόσδοση μεγαλύτερης βαρύτητας από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο σε ορισμένα από τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων ανήκει στην ανέλεγκτη περί τα πράγματα εκτίμηση του επιλέγοντος οργάνου. (Πρβλ. Σ.Ε. 1858/1996, 3901/1996).

7. Επειδή, προβάλλεται περαιτέρω με την κρινόμενη έφεση ότι μη νομίμως το Διοικητικό Εφετείο δεν απήντησε με την εκκαλούμενη απόφασή του στο αίτημα του ήδη εκκαλούντος να ζητηθούν από το Δικαστήριο κρίσιμα, κατά την άποψή του, στοιχεία για την υπηρεσιακή κατάσταση του επιλεγέντος Δ.Α. δεδομένου ότι από πληροφορίες του προέκυπτε ότι ο ανωτέρω έξι μήνες μετά τον διορισμό του στο εκκλησιαστικό γυμνάσιο - λύκειο Τήνου με την αρχική απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου εκκλησιαστικής εκπαίδευσης που ακυρώθηκε στη συνέχεια από το Διοικητικό Εφετείο (υπ' αριθμ. 11/7.12.1990) μετατέθηκε στο Εσπερινό Εκκλησιαστικό Λύκειο Αθηνών. Όπως όμως έχει ήδη εκτεθεί σε προηγούμενη σκέψη, η νέα κρίση που είχε ως αποτέλεσμα την και πάλι μη επιλογή του ήδη εκκαλούντος έγινε μετά την ακύρωση της αρχικής κρίσεως με την υπ' αριθμ. 2027/1991 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και σε συμμόρφωση με την απόφαση αυτή. Συνεπώς, κατά τα παγίως γινόμενα δεκτά, η νέα αυτή κρίση ανατρέχει στον χρόνο της αρχικής κρίσεως. Επομένως, τα στοιχεία για την υπηρεσιακή κατάστασή του Δ.Α. τα οποία ζήτησε να ανευρεθούν από το Διοικητικό Εφετείο ο ήδη εκκαλών με αίτημα που υπέβαλε με το δικόγραφο προσθέτων λόγων, ουδεμία μπορούσαν ν' ασκήσουν επιρροή στη νέα κρίση των υποψηφίων εφόσον αυτή ανέτρεχε στον χρόνο της αρχικής τους κρίσεως και συνεπώς νομίμως απερρίφθη σιωπηρά το εν λόγω αίτημά του από το παραπάνω Δικαστήριο δεδομένου ότι δεν ήταν ουσιώδες.

8. Επειδή, εφόσον δεν προβάλλεται άλλος λόγος εφέσεως η κρινόμενη έφεση πρέπει ν' απορριφθεί στο σύνολό της.

Δ ι α  τ α ύ τ α

Απορρίπτει την έφεση. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου, και Επιβάλλει στον εκκαλούντα τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) δραχμών. Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 24 Οκτωβρίου 2000 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 14 Σεπτεμβρίου 2001.

για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.